22,087 Reputation

35 today
10 yesterday
30 Dec 3
35 Dec 2
10 Nov 21
38 Nov 20
20 Nov 19
25 Nov 17
30 Nov 16
10 Nov 10
10 Nov 8
20 Nov 7
20 Nov 3
50 Nov 2
10 Oct 29
10 Oct 26
18 Oct 25
30 Oct 23
10 Oct 21
-40 Oct 20
35 Oct 19
10 Oct 16
10 Oct 9
10 Oct 4
33 Oct 3
10 Sep 30
10 Sep 28
10 Sep 27
10 Sep 24
16 Sep 22