We’re rewarding the question askers & reputations are being recalculated! Read more.

New answers tagged

0

command prompt ,де command - прикметник prompt - іменник Джерело an instruction to a computer to perform a particular action інструкція комп’ютеру виконати певну дію Джерело a sign on a computer screen that shows that the computer is ready to receive your instructions знак на екрані комп’ютера, який показує, що комп'ютер готовий приймати ваші ...


4

Якщо говорити про сучасне юридичне розуміння цих термінів, то "договір" та "угода" є тотожними, а термін "правочин" ширшим за ці два. Цивільний кодекс Української РСР 1963 року (який діяв до 2004 р.) не містив поняття "правочину", а послуговувався замість нього терміном "угода" (див. Главу 3, "Угоди"). Останню було визначено так: Стаття 41 ЦК УРСР. ...


Top 50 recent answers are included