Skip to main content
1 vote

Вживання слова м'язевий

Так, істнуєʼ, але не в стандартій українській мові. Заміна о → е відбуваєʼся зазвичай після с/палаталізованих звуків — досить поширене явище для словʼянських мов. Але стандартна українська тут не ...
Sǫ́tjnôstj's user avatar
1 vote

Вживання слова м'язевий

Прикметникові суфікси -ев, -ов Суфікс -ов-(ий) незалежно від наголосу вживаємо у прикметниках, що мають перед цим суфіксом букву, яка передає твердий приголосний М'язовий спазм М'язовий тонус
Roman Mikhol's user avatar
  • 1,384

Only top scored, non community-wiki answers of a minimum length are eligible