We’re rewarding the question askers & reputations are being recalculated! Read more.

New answers tagged

8

Потомство не є калькою з російської, а має спільне для української та російської коріння. Слова потомство, потомок походять від старослов'янського потомънь "наступний". Останнє пов'язане з праслов'янським [potomъkъ], що походить від словосполучення po tomь - "потім, пізніше". Окрім російського потомок, схожі слова є у білоруській (патомак), польській та ...


6

Етимологічний словник української мови. Том 5. 2003 рік. Потомок - похідне від потім, пізніше. Етимологічний словник української мови. Том 6. 2012 рік. Нащадок - щадок. Щадок - утворене від чадо (дитина). Тобто якщо хочете зробити акцент на тому, що потім, після вас - то потомок. А якщо потрібно зробити акцент на тому, що це ваша дитина - тоді ...


Top 50 recent answers are included