2

Слово (у цьому значенні) у словниках не зафіксоване. І досліджень, як саме здебільшого його вживають де-факто, наскільки я знаю, теж ніхто не проводив. Мені здається, більше підходить -у: По-перше, більшість більш-менш близьких за значенням слів 2-ї відміни мають закінчення -у: ви́кладу, ві́дчиту (діалектне), доно́су, до́пису, за́пису, о́пису, пере́казу, ...


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible