Skip to main content

New answers tagged

-1 votes

Задовольняє чи задовільняє, як правильно?

Задовольня́є і Задові́льнює Дієслова утворені від окремих основ мають різний правопис: Задовольня́є — від іменника задово́лення, задові́льнює — від прислівника задові́льно. Задово́лення — позитивно ...
Roman Mikhol's user avatar
  • 1,374

Top 50 recent answers are included