Skip to main content

New answers tagged

0 votes

Давноминулий час у говорах

Давноминулий час означає дію, що відбувалася перед іншою минулою дією, тобто одна минула дія передує іншій минулій дії. Утворюються форми давноминулого часу переважно від дієслів доконаного виду ...
Roman Mikhol's user avatar
  • 1,384

Top 50 recent answers are included