Skip to main content
1 vote

Український відповідник до "bog-standard approach", це "низькосортний підхід"?

Враховуючи синоніми у словниках (наприклад, Cambridge Dictionary), слушним варіантом виглядає старомодний (підхід, стандарт тощо): Також, по-друге, існують різноманітні старомодні погляди на ...
Be Brave Be Like Ukraine's user avatar

Only top scored, non community-wiki answers of a minimum length are eligible