1 vote

Український відповідник до слова "Соискатель"

Аналогом англійського буде - шукач роботи. Використовується словосполучення на сайті https://www.work.ua/articles/
Denys Ko's user avatar

Only top scored, non community-wiki answers of a minimum length are eligible