Tags

A tag is a keyword or label that categorizes your question with other, similar questions. Using the right tags makes it easier for others to find and answer your question.

× 370
Для запитань про українські еквіваленти іншомовних слів // For questions about the Ukrainian equivalents of foreign-language words
× 316
Для запитань про правильне вживання слів. Запитання має містити слово, яке обговорюється, причому лише одне. // For questions about how to correctly use a word. The word has to be provided within the …
× 254
Для запитань про значення слів. Запитання має містити лише одне слово, яке обговорюється. // For questions about the meaning of a word. The question should be limited to the meaning of a single word.
× 235
Для запитань про переклад з англійської мови / For questions about translation from English
× 213
Для запитань про використання того чи іншого слова із кількох можливих у деякому контексті. Запитання має містити чітко обумовлений контекст і щонайменш приблизний список слів-кандидатів // For questi…
× 154
Для запитань про різницю між значеннями слів, які близькі за змістом або морфологією. Запитання має містити щонайменше два слова, різницю між якими треба з'ясувати // For questions about the differenc…
× 139
Для запитань про синоніми (сутямки), слова, схожі або тотожні за змістом // For questions about synonyms, words with similar or equivalent meanings
× 139
Для запитань про походження слова і його споріднені зв'язки з іншими словами української мови або інших мов. / For questions about the origins of words and its links to other words of Ukrainian or oth…
× 124
Для запитань про іменники — слова, які виступають у ролі назв предметів, явищ і відповідають на запитання «хто?» // For questions about nouns, words that function as the names things and answer the qu…
× 115
Для запитань, пов'язаних з перекладом професійної термінології (комп'ютерної, технічної тощо) на українську мову або використанням цих слів. Не для запитань про витлумачення термінів, які унормовують …
× 98
Для запитань про переклад з російської мови / For questions about translation from Russian
× 91
Для запитань про слова-кальки з російської мови і можливості їхньої заміни на питомі українські слова // For questions about calques from Russian language and replacement of those with natural Ukraini…
× 85
Для запитань про сталі вирази — словосполучення, в яких принаймні одне слово строго фіксоване і не може бути замінене синонімом // For questions about phrasemes — phrases or clauses which contain at l…
× 75
Для запитань про власні назви, індивідуальні найменування окремих одиничних об'єктів, людей, географічних назв, будівель тощо // For questions about Proper Nouns, nouns that refer to a unique entities…
× 75
Для запитань про правопис основи слова; закінчень відмінюваних слів; слів іншомовного походження; власних назв. Також для запитань про правила пунктуації.
× 70
Для запитань про слова, які було запозичено з інших мов без перекладу // For foreign words adopted from foreign languages without translation
× 57
Частина мови, яка означає поняття дії або стану як процесу // Part of speech that in syntax conveys an action, an occurrence, or a state of being
× 52
Для запитань про зміну іменника за відмінками. Запитання має містити лише одне слово, яке обговорюється. // For questions about changing the noun on cases. The question should be limited to the cases …
× 44
Для запитань про написання звуків літерами; написання слів разом, окремо і через дефіс; вживання великої літери; переніс частин слова.
× 41
Для запитань про граматичну будову мови — сукупність правил, за якими слова об'єднуються в змістовні фрази і речення // For questions about rules governing the composition of clauses, phrases, and wor…
× 40
Для запитань про звуки, які використовуються в українській мові. Не для запитань про письмові аспекти мови (літери тощо) // For questions about phones of Ukrainian language. Not for questions about th…
× 38
Для запитань про прикметники — слова, які виражають ознаку предмета, відповідають на запитання «який? чий?» // For questions about adjectives — words that qualify a noun
× 35
Для запитань про вживання наголосу у словах чи словосполученнях // For questions about linguistic stress in a word or a phrase
× 29
Для запитань стосовно правил вживання розділових знаків на письмі // For questions about the usage of conventional signs in written language
× 29
Questions asked from the perspective of people who are not native speakers of the Ukrainian language.
× 18
Для запитань, в яких посилання на книжки чи мережеві ресурси вважаються суттєвою частиною відповіді // For questions that consider references to the books or online resources to be an essential part o…