Skip to main content

Tags

A tag is a keyword or label that categorizes your question with other, similar questions. Using the right tags makes it easier for others to find and answer your question.

Для запитань про українські еквіваленти іншомовних слів // For questions about the Ukrainian equivalents of foreign-language words
452 questions
Для запитань про правильне вживання слів. Запитання має містити слово, яке обговорюється, причому лише одне. // For questions about how to correctly use a word. The word has to be provided within the …
349 questions
Для запитань про переклад з англійської мови / For questions about translation from English
291 questions
Для запитань про значення слів. Запитання має містити лише одне слово, яке обговорюється. // For questions about the meaning of a word. The question should be limited to the meaning of a single word.
283 questions
Для запитань про використання того чи іншого слова із кількох можливих у деякому контексті. Запитання має містити чітко обумовлений контекст і щонайменш приблизний список слів-кандидатів // For questi…
231 questions
Для запитань про різницю між значеннями слів, які близькі за змістом або морфологією. Запитання має містити щонайменше два слова, різницю між якими треба з'ясувати // For questions about the differenc…
170 questions
Для запитань про походження слова і його споріднені зв'язки з іншими словами української мови або інших мов. / For questions about the origins of words and its links to other words of Ukrainian or oth…
154 questions
Для запитань про синоніми (сутямки), слова, схожі або тотожні за змістом // For questions about synonyms, words with similar or equivalent meanings
146 questions
Для запитань, пов'язаних з перекладом професійної термінології (комп'ютерної, технічної тощо) на українську мову або використанням цих слів. Не для запитань про витлумачення термінів, які унормовують …
142 questions
Для запитань про іменники — слова, які виступають у ролі назв предметів, явищ і відповідають на запитання «хто?» // For questions about nouns, words that function as the names things and answer the qu…
135 questions
Для запитань про переклад з російської мови / For questions about translation from Russian
125 questions
Для запитань про слова-кальки з російської мови і можливості їхньої заміни на питомі українські слова // For questions about calques from Russian language and replacement of those with natural Ukraini…
104 questions
Для запитань про правопис основи слова; закінчень відмінюваних слів; слів іншомовного походження; власних назв. Також для запитань про правила пунктуації.
100 questions
Для запитань про сталі вирази — словосполучення, в яких принаймні одне слово строго фіксоване і не може бути замінене синонімом // For questions about phrasemes — phrases or clauses which contain at l…
96 questions
Для запитань про власні назви, індивідуальні найменування окремих одиничних об'єктів, людей, географічних назв, будівель тощо // For questions about Proper Nouns, nouns that refer to a unique entities…
88 questions
Для запитань про слова, які було запозичено з інших мов без перекладу // For foreign words adopted from foreign languages without translation
79 questions
Частина мови, яка означає поняття дії або стану як процесу // Part of speech that in syntax conveys an action, an occurrence, or a state of being
72 questions
Для запитань про зміну іменника за відмінками. Запитання має містити лише одне слово, яке обговорюється. // For questions about changing the noun on cases. The question should be limited to the cases …
71 questions
Для запитань про граматичну будову мови — сукупність правил, за якими слова об'єднуються в змістовні фрази і речення // For questions about rules governing the composition of clauses, phrases, and wor…
65 questions
Для запитань про звуки, які використовуються в українській мові. Не для запитань про письмові аспекти мови (літери тощо) // For questions about phones of Ukrainian language. Not for questions about th…
61 questions
Для запитань про прикметники — слова, які виражають ознаку предмета, відповідають на запитання «який? чий?» // For questions about adjectives — words that qualify a noun
56 questions
Questions asked from the perspective of people who are not native speakers of the Ukrainian language.
55 questions
Для запитань про написання звуків літерами; написання слів разом, окремо і через дефіс; вживання великої літери; переніс частин слова.
50 questions
Для запитань про вживання наголосу у словах чи словосполученнях // For questions about linguistic stress in a word or a phrase
38 questions
Для запитань стосовно правил вживання розділових знаків на письмі // For questions about the usage of conventional signs in written language
38 questions
28 questions
23 questions
1
2 3 4 5
7