Skip to main content

Questions tagged [синтаксис]

The tag has no usage guidance.

Filter by
Sorted by
Tagged with
4 votes
1 answer
102 views

Наскільки типовою є конструкції виду "що ним/нею/ними" замість "яким/якою/якими"?

Іноді бачу в деяких текстах, що замість займенників яким/якою/якими використовуються конструкції виду "що ним/нею/ними". Наприклад: "...портрети й малюнки, що ними Ганнуся наївно ...
s_asker's user avatar
  • 41