12

При користуванні веб-ресурсами і соцмережами, розділяють два види повідомлень: загальнодоступні, які видні іншим особам, і приватні, які доступні лише відправникові і отримувачу.

В англійській для цього використовується відприкметниковий іменник англ.private, у значенні „private message“. Але треба зауважити, що словосполучення „to write in private“ також має значення «повідомити по секрету», тому вживання його одного, без уточнення „message“, виглядає обґрунтованим.

У російській є доволі поширений жаргонізм рос.«личка», утворене скороченням від «личное сообщение».

Чи є подібне слово в українській?
Особисто я у такому випадку використовую кальку з англійської «приват» («написати у приват»), але сподіваюся, що існують кращі варіанти.

На картинці покупець запитує «Кілько тіво кури?», на що продавчиня відповідає «В лічьку написала».
Картинка демонструє незручність використання прямої кальки з російської.

1
 • Личный — личка, приватний — приват. Може і калька з англійської, але вписується доволі органічно.
  – Miroshko
  Mar 3 '17 at 7:45
4

Власне, я іноді, коли не хочеться вживати латинізми чи запозичення з інших мов, використовую повідомити особисто, написати особисте повідомлення, написати в особисті.

Взагалі синонімічний ряд приватний-особистий-власний має достатньо відтінків:

ПРИВАТНИЙ Який належить окремій особі (особам); не державний, не суспільний. [...] Який стосується окремої особи (осіб); особистий.

ОСОБИСТИЙ [...] Який безпосередньо стосується якої-небудь особи, пов'язаний з нею. [...] Який здійснюється безпосередньо, не через інших осіб.

ВЛАСНИЙ Належний кому-, чому-небудь за правом власності.

2
 • Ще: персональний, індивідуальний.
  – Sasha
  Mar 4 '17 at 1:46
 • 1
  «Повідомити особисто» — логічно, але, з іншого боку, це можна інтерпретувати і як «сам повідомив».
  – Sasha
  Mar 4 '17 at 1:49
0

Якщо питання стосується літературно правильного варіанту, максимально вільного від іншомовних запозичень, то «особисте повідомлення», «написати в особисті». Якщо ви шукаєте українського літературно правильного (але при цьому сленгового) відповідника для сленгового ж «приват», «лічка», то ви хочете неможливого: сленг неможливо сконструювати умоглядно зі словником у руках, має бути середовище носіїв (які мають і розмовляти чистою літературно правильною українською, і не бути при цьому відрваним від світу гуртком філологів, і користуватись інтернетом, і не зазнавати його русифікаторського/англізаторського впливу, починаючи з іншомовних інтерфейсів…), у якому цей сленг формується й розповсюджується. Все решта — особисте лінгвоконструкторство без опори на достовірні джерела.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.