13

Слова «відчуття» та «почуття» широко вживані в українській мові, проте, напевно, не всі (подібно до мене) до кінця розуміють відмінність між ними. Наприклад, як сказати правильно: відчуття несправедливості чи почуття несправедливості?

Старий-добрий СУМ дещо плутається в поясненнях. До прикладу, в першому випадку він каже про

здатність відчувати, сприймати явища навколишнього світу.

В другому:

здатність відчувати, сприймати навколишнє середовище.

Уривок з газети Хрещатик (71, 2000–2001 роках), поданий на Словопедії, пояснює різницю так:

Що таке відчуття? То відображення мозком людини властивостей предметів об’єктивної дійсності, які безпосередньо впливають на органи чуття; стан подразнюваного організму. (…) А почуття визначається як чітке і ясне усвідомлення чогось у сфері психіки, моралі; емоції, вияви душевного стану.

АЄОА. Вже знайомий нам СУМ нагадує про наступну штуку:

Шосте почуття — здатність людини добре орієнтуватися в обставинах, інтуїтивно приймати правильні рішення.

Як виборсатися з цієї суміші відчуттів та почуттів?

А ще, як зауважив Yellow Sky, існує чуття. Наскільки велика різниця між всіма поданими поняттями?

1
 • 3
  А ще ж є просто чуття.
  – Yellow Sky
  Commented Mar 2, 2017 at 19:26

2 Answers 2

6

Виборсатися можна, хапаючись за "Психологічний словник" (Київ, 1982). Ось що він каже:

Відчуття - психічний, процес, що полягає у відображенні мозком властивостей предметів і явищ об'єктивного світу, а також станів організму при безпосередньому впливі подразників на відповідні органи чуття. Їх класифікують за властивостями подразників і рецепторів:

 • відчуття зовнішніх подразників (екстероцептивні): зорові, слухові, дотикові тощо;
 • відчуття внутрішніх подразників (інтероцептивні),або ж органічні (наприклад, відчуття спраги);
 • кінестатичні та статичні (відчуття рухів і положення тіла).

Ще одні небезпечні штуки -

Почуття - психічні стани і процеси, в яких відображено емоційний бік духовного світу людини, її суб'єктивне переживання подій і емоційне ставлення до навколишньої дійсності. Вони є суб'єктивним способом інтерпретації об'єктивного світу. За способами перебігу почуття поділяються на афекти, настрої та пристрасті. За змістом вони бувають моральними, естетичними, соціальними тощо.

Аби зробити цей світ кращим, психологи вигадали ще й

Чуття -

 • особливий психічний стан підсвідомого відображення явищ і подій, інтуїтивне передчуття їх;
 • особливе переживання, що супроводжується вдоволенням чи невдоволенням кимось або чимось. Чуття відбиває сам процес перебігу емоцій і почуттів, відчування навколишнього, або ж причетність до певної спільності (наприклад, чуття родини).

Отже, почуття несправедливості, але шосте відчуття.

0
1

Леся Веклинець на «Культура мови на щодень» від інституту української мови НАН України.

Я заосновнював її огляд

Відчуття — почуття — чуття

«Психологічний словник» (за редакцією Віталія Войтка) подає таке тлумачення термінів: «Відчуття — психічний процес‚ що полягає у відображенні мозком властивостей предметів і явищ об’єктивного світу‚ а також станів організму при безпосередньому впливові подразників на відповідні органи чуття» (с. 29). Тобто відчуття відображають властивості речей і явищ‚ які існують незалежно від людини. А «Почуття — психічні стани і процеси‚ в яких відображено емоційний бік духовного світу людини‚ її суб’єктивне переживання подій і емоційне ставлення до навколишньої дійсності» (с. 129). У почуттях ми переживаємо своє ставлення до навколишніх речей і явищ. Відчуття говорять про самі речі‚ а почуття — про те‚ як людина ставиться до цих речей‚ який стан вони викликають у ній. Точне термінологічне значення зафіксоване в таких словосполученнях: відчуття зорові‚ слухові‚ дотикові‚ нюхові‚ смакові‚ відчуття болю‚ тепла і тому подібне; почуття неусвідомлене‚ радості‚ кохання‚ сорому та інше.

Інший приклад: «Я чую звук‚ і він збуджує в мені радісне почуття. Але радість‚ яку я почуваю‚ існує тільки в мені. Коли б я не чув звуку‚ то не радів би». Саме таке розрізнення значень споріднених слів ілюструють приклади у «Словнику української мови»: «Приємно відчувати запах прілого листя і соснової смоли» (СУМ‚ І‚ с. 662).

Дійсні й вагомі мають бути поняття‚ пов’язані з почуттям добра‚ істини‚ справедливості. Ці почуття стосуються морально-етичних категорій (у психології йдеться саме про моральні почуття). У загальновживаній мові‚ на відміну від спеціальної‚ наукової‚ слово почуття можна замінити синонімами. «Практичний словник синонімів української мови» Святослава Караванського (Київ‚ 1993) подає такий синонімічний ряд до слова «почуття — чуття‚ почування‚ емоції‚ поривання душі; (міри) усвідомлення‚ розуміння; (небезпеки) передчуття; (гумору) схильність до; любов‚ кохання». Отож‚ можна сказати не почуття добра‚ а усвідомленнярозуміння. У своїх вчинках людина має керуватися розумінням‚ усвідомленням того‚ що треба робити добро. Відомий учений і мовознавець Павло Білецький-Носенко писав: «Думай добро‚ роби добро і буде добро». Це розуміння‚ усвідомлення‚ почуття має бути притаманне людині.

На перший погляд‚ близьке за значенням до слів відчуття‚ почуття виступає і слово чуття. Як термін він має чітке трактування. Сучасні лексичні норми визначають таку його сполучуваність: чуття мови‚ чуття колективу‚ художнє чуття‚ естетичне чуття та інше. Не зовсім точно вживати вислови чуття зору‚ чуття смаку‚ вібраційне чуття та інше‚ які позначають відчуття зорові‚ вібраційні тощо.

У психології термінологічного змісту набув вислів шосте відчуття‚ який саме в такій формі усталився в сучасній мовній практиці.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.