15

Шукаю переклад поняттю витягування / видобування / отримування інформації або записів звідкись, що звичайно представлені англійским дієсловом retrieve або російським извлекать.

Приклад зі словника:

to find and get (information) from a computer/disk/system

 • You can quickly retrieve data/information.
 • The files were retrieved from the computer.
 • He was able to retrieve the document.
1

3 Answers 3

10

В англійській Вікіпедії є стаття data retrieval, де вказано "Not to be confused with Information retrieval", оскільки це різні терміни і тому переклад буде залежати від контексту.

Data retrieval - це отримання даних, що знаходяться в базі даних. Отримання даних відбувається за допомогою запитів (queries), тому в цьому випадку коректно вживати фразу запит даних.

Information retrieval означає пошук релевантних нашому запиту інформаційних ресурсів. Тому найкоректнішим перекладом є інформаційний пошук (пошук інформації в пошукових системах на кшталт Google або Bing).

Є ще термін data mining (часто вживається як синонім data retrieval та knowledge discovery) в значенні "виявлення прихованих закономірностей або взаємозв'язків між змінними у великих масивах необроблених даних", то українська Вікіпедія пропонує використовувати варіанти отримання даних або добування даних. Проте ці переклади не відображають коректно суть терміну data mining. Більш точним перекладом є пошук знань або знаходження знань [в великих масивах інформації].

1
8

Є. Мейнарович, М. Кратко «Англійсько-український словник з математики та інформатики» (2010):

retrieve [rɪ'tri:v] =
1. віднахо́дити/віднайти́ 2. шука́ти 3. віднови́ти; ви́правити
4. видобува́ти/ви́добути (інформацію)

retrieval [rɪ'tri:vl] = по́шук; вибира́ння; відна́йдення, видобува́ння
  • data ~ = по́шук да́них; добира́ння (відна́йдення) да́них
  • information ~ = по́шук інформа́ції, інформаці́йний по́шук

Translations in Localized Microsoft Products:

retrieve data = отримати дані
retrieve information = отримати інформацію, відомості
data retrieval = отримання, видобування, витягнення даних
information retrieval = інформаційний пошук, отримання відомостей

KDE Localizations:

to retrieve [information/data/etc] = отримати/отримувати
[information/data/etc] retrieval = отримання

Ukrainian Translations for Chromium Browser:

retrieve = отримати/отримувати

Drupal Translations:

retrieve + retrieval:
  • отриманий/отримати/отримувати/отримання — ×20
  • одержати/одержання — ×4
  • вибір, видобутий, витягати, відокремлювати, пошук — по 1 разу

Висновки:

 • отрим(ув)ати, отримування — безперечний практичний лідер;
 • видобу(ва)ти, видобування (видобуток?) — є в словниках, трішки вживає Microsoft;
 • одерж(ув)ати, одержування — трішки вживає Drupal;
 • витяг(ува)ти, витягування/витягнення — трішки вживає Microsoft;
 • діста(ва)ти, діставання — ніхто не вживає (а мені подобається);
 • відбирати/відібрати, відбір — ніхто не вживає (а мені подобається);
 • добирати/дібрати, добирання — іменник у словнику;
 • віднаходити/віднайти, віднаходження/віднайдення — є в словниках.
7

retrieve використовується в англійській в дуже широкому сенсі для отримання даних, тому в залежності від нюансів контексту перекладами можуть бути такі слова як отримувати/одержувати, зчитувати, витягати, видобувати, діставати, виймати, запитувати.

Одночасно російське извлекать, яке автор вважає аналогом retrieve, теж не є його універсальним відповідником і не є точним словом для перекладу всіх трьох речень англійською, що наведені як приклади.

Що ж стосується російського извлекать в контексті баз даних, то в навчальних матеріалах і документації я найчастіше зустрічав видобування і витягання. Пошук в Гугл першого і другого показує, що обидва словосполучення є вживаними саме в такому сенсі.

В ІТ-слензі (як рос. так і укр.) для операції пошуку і отримання даних часто використовується слово витягати, але на відміну від російської, саме в українській витягати має набагато менш колоквіальну конотацію, насамперед через те, що це і інші однокореневі слова вже широко вживаються зі схожими за змістом значеннями, наприклад витяг з правил.

Ще одним аргументом на користь вигягати є значення №6 у СУМ, яке за змістом є близьким до операції пошуку і отримання даних з БД: Знаходячи, вибираючи, використовувати, виписувати з тексту.

0

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.