3

Це по сутї перествір запита одразу чи відразу, котрий, на превеликий жаль, цїлком підпадає під opinion-base, тобто основане на думках, а не на витягах чи фактах, але ніхто ся не втручаїть. Менї сумно, бо тема цїкава або варта належної уваги. Гинших подібних запитів тут немає або не знайшов.

 • Приросток чи -іменник од- це архаїзм, полонізм, ще який-сь -ізм чи що-сь таки инше?
 • Якщо останнє, то які особївостї вжитку: гісторичні, чинні і за стандардом?

Оскільки самовідповідь, дозволю собі не розписувати запит думками чи ланками на блоґи чи форуми.

1 Answer 1

3

За основу беру статтю Історія і нормативний статус прийменника / префікса од‑ в українській мові нового часу (Людмила Дика, Марія Шведова). За що їм окрема подяка. Особисто раджу почитати (всього, якщо не менше 22 сторінок), бо праця справдї добра, а витяги думок декотрих осіб — просто показові і по своєму прекрасні в тий чи гинший спосіб, така собі комедія.

Гісторія

Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України.

ВІД (прийменник)

усі форми з псл. otъ, форми з виникли за аналогією до над, під (под), пе́ред;


Додаткові тези чи розлогіше з працї Історична фонологія української мови (Юрій Шевельов).

Форма з спершу була запроваджена перед сонорними і голосними.

В північноукраїнському наріччї форму од памятки фіксують з середини ⅩⅤ ст. (бл. 1450 р.), форми з від‑ — з початку ⅩⅥ ст. (бл. 1500 р.).

Форма від виникла на територіях, охоплених протезою: протетичний в перед о:

це в ґрунті речі наддністрянське та надсянське говіркове явище, що заторкує також Підляшшя, західну частину Поділля й чималі шматки буковинсько‑покутської, східнобойківської та східнолемківської діалектних зон.

Від себе також зазначу, що ъ в одъ може виринати як о, що згодом стає і як і, тому можемо мати також одо-, оді-, віді- ітп.

Ґеоґрафія

Можна клацнути на картинку, аби відкрити окремо і там маштабувати.

Атлас української мови, т. 1, к. 269 enter image description here

Атлас української мови, т. 2, к. 251 enter image description here

Атлас української мови, т. 3, к. 128 enter image description here

Тобто словами:

 • од‑/від‑ паралельно співіснують лише на теренах новоствореного південно‑східного наріччя,
 • в південно‑західних, за винятком північних районів волинського говору і карпатських говірок, — від,
 • в північних — од.

Як підкреслив Леонід Булаховський в працї Питання походження української мови:

Прийменник‑префікс, що відповідає колишньому от(ъ), виступає в варіантах од (не під наголосом) і від: в одних південно‑східних говірках — із перевагою другого; в інших (головним чином — близьких до північного наріччя) — першого. Є й говірки, де правило становить або від, або од (не під наголосом).

Тому твердження на зразок так [через од] кажуть лише в селах на Галичині, які зазнали сильної полонізації від декотрих ві згаданому запитї є абсолютно безпідставними і помилковими.

Нормалізація

Насамперед менї цїкавять особївостї вжитку, тобто правила. Тому статістіка винесена в окремий параґраф, де добра частина — пропущена. Повністю буде пропущені приклади класиків чи просто письменників.

Чи не перша спроба нормалізації постала десь під час мовної дискусії 1906–13 рр.

Основні думки:

 • Радікальні, лише:
  • од (Нечуй-Левицький),
  • від, одна з причин — вирізнитися ся з гинших словянських мов, насамперед польської і московської.
 • Як евфонію (Михайло Пачовський, Василь Сімович), тобто писати від- після голосних. Схоже на ідею фікс і знов схожїсть з декотрими префіксами, але вже з гишими.
 • Рівноправні; можливі додаткові зауваги, що:

Цїкаво, що тут нічого не сказано про згаданого ранїше наголоса. Схоже, це лишили як особливість певному діялекту або просто пропустили.

Борис Грінченко був не проти другої думки, однак в словницї використав першу — від- є основним суфіксом, лише геть декотрі слова з од- отримали окрему статтю, а ті що нї, а таких чимало — записані в тій самій формі ві витягах, але в статтях під від-, нп.:

Ві́дкуп, -пу, м.

Откупъ. Не раз із селами й церкви ім на одкуп оддавали. К. ЧР. 10.

Десь подібна поведінка була від укладача як Агатангел Кримський, і така практіка поширила ся на гинші майбутнї словники без змін чи з декотрими. Схоже, це один з чинників панування форми від-.

Щодо чинного — 2019 року — правописа, то тут було повністю усунено од-:

§ 31.

 1. У префіксах без-, від-, між-, над-, об-, перед-, під-, понад-, роз-, через- кінцевий дзвінкий приголосний перед наступним глухим приголосним не змінюємо…

Для порівняння попередній:

§ 21.

 1. У всіх префіксах — без-, від- (од-), між-, над-, об-, під-, перед-, понад-, пред-, роз-, через- — кінцевий дзвінкий приголосний перед глухими не змінюється…

Статістіка

Лише загальна. Пропущено реґійональні, авторські ітд. Також треба мати на увазї, що статістіка чутлива від різних чинників, тому не є 100 % доводом, а радше тенденцією чи ілустраційою.

Розподіл вживань варіантів в [корпусі] ҐРАК-12 за роками. enter image description here

Леґенда:

 • оранжеве: од/од-;
 • синє: від/від-.

Форма од- зазвичай волостива церковнословянізмам, наприклад одкровення має вжиток тільки такий. А також переважає при чистому, тобто без префікса з-, корню віт, тобто одвіт, одвітити ітп.

Гіперкорекція

Якщо опустити відому, навіть дещо меметичну, гіперкорекцію як от кутір, то можна зазначити про одвертий → відвертий, де насправді приросток о і корінь двер, що від твір/твор як в о-твор-ити.

Короткий підсумок

Обі форми є питомо українськими, однак певні форми притамані певних реґійонам, лише один мав парабіжний вжив, котрий, схоже, залежав від наголосу. Точно не можа вважати галицьким (декотрі ставять галицьке = польське через невиховану необізнаність), бо там якраз переважало і переважає форма від-.

Особївостї вжитку зумовєні таким чином:

 • (гісторично) реґійонально лише одна певна форма, лише в одному дві зі залежністю від наголоса,
 • (чинним стандардом) начебто лише від,
 • (чинно, узусно) рівноправні, але від панує; правил як таких — немає.

Можна окремо зазначити, що спроба в евфонію — не пройдена часом.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.