4

Постійно стикаюся з суперечками стосовно використання слова Запоріжжя в сенсі Запорізька область або територія навколо Запоріжжя.

Сумніви мовців зрозумілі: назва міста Запоріжжя саме по собі несе сенс «територія, регіон», як-то Поділля, Полісся, Прикарпаття, Забужжя.
Таким чином, Запоріжжя (область) звучить так само, як Запоріжжя (місто).

З іншого боку, Запоріжчина, схоже, не є занадто популярним, хоча і має декілька вжитків, в тому числі і такі:

Проєкт політичної партії ЄС


Отже, запитання: який з варіантів Запоріжжя, Запоріжчина (або інший) є більш питомим з точки зору українського словотворення?

2
  • вся територія за дніпровими порогами називається запоріжжя, запоріжчина — це вже незнання автора географії і спроба вжити це слово як нп. Львівщина, Полтавщина ітд. Commented Nov 5, 2022 at 22:43
  • хоча, з іншого боку... запоріжжя, в сенсі «за дніпровими порогами» набагато більша територія, ніж сьогоднішня запорізька область, так що ця назва має сенс, якщо мова йде про конкретно цю область, кордони якої утворені в 1990-х Commented Nov 5, 2022 at 22:51

1 Answer 1

3

Коротко

  • Запоріжжя це радше гісторичний реґійон або просто назва міста,
  • називати Запорізьку область — Запоріжчиною можна, сам конструкт має вжиток, втч на державному рівнї, а етімолоґично і семантично — питомий.

Довго

Автор питання

Сумніви мовців зрозумілі: назва міста Запоріжжя саме по собі несе сенс територія, регіон, як-то Поділля, Полісся, Прикарпаття, Забужжя.

Не буду вдавати ся в гісторію назви міста, але схожість проявяїть ся наростком -ьja чи -ьje, що в більшостї випадків є для збірних або абстрактних іменників. В таких випадках зазвичай наводю такий приклад:

однина волос, корїнь – множнина волоси, коренї – збірнина волосся, корїння

Тобто згадані вами приклади не просто теріторії, а з певними ознаками. Вікіпедія їх зазвичай позначаїть як гісторіко-ґеоґрафичний та етнокултурний реґійон, де, як не дивно, входить і Запоріжжє, що не обмежуїть ся межами областї, ба навіть не охопює повністю саму область: Історіко-ґеоґрафичний та етнокултурний реґіон Запоріжжя

Можна також згадати подібні теріторіяльні іменники, але не як назви чогось: узбережжя, бездоріжжя, зарубіжжя ітд.

Тому якщо мова са́ме про Запорізьку область, то Запоріжчина будить ближче за декотрими ознаками:

  • Наросток -ина дуже продуктивний, теж може в збірні іменники.

  • Вже є подібні вжитки як Київщина, Львівщина, Одещина, Житомирщина ітд, що позначають таки область. І ті вжитки утворені з прикметника з основою на -ськ-, котре тут через асімілацію стає -зьк-. Такого не сказати про Запоріжжя, що утворене з приростка за і іменника.

Щодо питомостї, то оба наростки, очевидно, є питомі українській. Але ось зі вжитком -ськ- + -ина на позначення земель чи навіть країн, напевно написати не можу, але менї здаїться, що це відносно нове явище явище, бо в дуже старих назв не пригадую.

Схоже, так воно і є, натрапив на працю:

доктор філолоґичних наук, професор Петро Іванович Білоусенко: Формування словотвірної структурилокативних найменувань в історії української мови

Однак суфікс -щина не брав участі у творенні локативних назв у прасловʼянській мові, не трапляється він і в обстежених текстах української мови ХІ-ХІІІ ст. Проте цей формант успадкував від свого попередника семантику сукупності, яка прозирала в багатьох дериватах на -ина праслов’янської доби[див. 41 І, с. 121] та українській мові давньокиївського періоду.


Просторових назв із цим формантом в обстежених пам’ятках української мови ХІ-ХІІІ ст. не виявлено, однак дещо пізніше згадана семантика сукупності стала підґрунтям для появи дериватів iз локативним значенням.

Семантика збірності поступово закріпилася в нових дериватах. Найперше вона відчувається в багатьох утвореннях від посесивних прикметників за належністю земель, територій певним особам. З. Т. Франко відзначала, що топоструктури з цим суфіксом в ХІV-ХV ст. „набули значення релятивної просторової абстракції, ставши формантом найменувань обʼєктів, які не були точно окреслені на терені, тобто земельних ділянок, володінь, ланів, нив, тощо. [...] Переважна більшість структур на -щина досить густою сіткою покриває територію Київщини, [...] звідки, слід гадати, ці структури і беруть свій родовід, далі ізоглосою проходять уздовж північного етнічного порубіжжя аж до Волині, ана південно-західному терені не зустрічаються зовсім. Експансія йшла, як видно, з центральних регіонів у південно-західному напрямі” [33, с. 47]. Перші деривати цього типу фіксуються, за нашими даними, у ХІV ст. — це, власне, переважно назви земельних володінь на різних територіях.


Наведені факти підтверджують думку Л. Т. Масенко про те, що в ХVІ-ХVІІІ ст. в українській мові з’являються ойконіми на -щина, -івщина, переважно з посесивним значенням, в окремих випадках — з топографічним. Назви з цим формантом були відомі уже в топонімії попередньої епохи, але в староукраїнський період ХІV-ХV ст. до них належали виключно найменування земельних володінь, утворені від імен і прізвищ власників. У ХVІ–ХVІІІ ст. функція суфікса -щина в українській топонімії розширюється — він починає вживатись і для творення назв населених пунктів [див. 20, с. 647] і найменувань територій, які знаходяться під чиєюсь управою. Певне, існувала йсуспільна необхідність в однотипних іменуваннях окремих територіальних одиниць, адже саме в цей час збільшувалася кількість міст, містечок, за назвою яких почала іменуватися навколишня місцевість.

І тут загалом, гадаю, можна спинити ся. Підсумую:

  • семантіка перенесла ся на місцину десь в 14–15 віках;

  • десь з 16–18 віків так почали позначати і адміністратівні одиницї, чим і є область.

Тобто в підсумку є питомим і адміністратівний поділ можна позначати наростком -ина;

Сам вжиток є і на державних сайтах., втч від рекомендованим МОН-ом підручника Надії Бабичи і:

Запорізька обласна прокуратура

Тривалий час Запоріжчина залишається криміногенним регіоном…

…виділила проблемні питання Запоріжчини, …


Автор питання

Таким чином, Запоріжжя (область) звучить так само, як Запоріжжя (місто).

Про всяк зазначу, що це цїлком звичне явище. Менї зараз складно згадати український приклад, але можна одразу згадати: Алжір, Бразілія ітд, що позначають країну і столицю, Новий Йорк — місто і державу; ітд.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.