4

Іноді бачу в деяких текстах, що замість займенників яким/якою/якими використовуються конструкції виду "що ним/нею/ними". Наприклад:

"...портрети й малюнки, що ними Ганнуся наївно обліпила стіни, силкуючись надати хоч якоїсь затишності голій кімнаті" (В. Підмогильний, Місто).

Підкажіть, будь ласка: Це повністю синонімічні конструкції, чи вони мають різні відтінки значення/особливості вживання? Вони є застарілими, чи їх можна використовувати й зараз? Наскільки вони типові в стандартній літературній українській мові?

2

1 Answer 1

-1

Є дуже кльовий сервіс, котрий дозволяє шукати приклади вжитку слів та виразів в українському корпусі Грак. Тут, на приклад, перелічені всі вживання виразу "що нею" у корпусі. Сервіс дозволяє налаштовувати запити так, щоб фільтрувати окремі частини мови, шукати за леммою, а не за конкретним відмінком/формою слова, і так далі. Хоча, й такий простий запит показує, що така конструкція часто вживалася в укаїнській літературі.

Хоча, на саме питання повністю відповісти не можу (чи це діалектизм, чи вживання дещо інше від ", якою", і т.д.).

1
  • 1
    Можливо ви могли б якось обрибити результати за цим посиланням. Наприклад, вказати в які саме роки воно зустрічається вперше, ще краще - завантажити дані звідти і побудувати графік по роках. Можливо можна щось цікаве зробити з авторами тощо.
    – Yola
    Commented May 23, 2022 at 13:07

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.