3

У деяких джерелах вживається фраза службові слова або службова частина мови по відношенню до прийменників. У першому випадку уточнюють, що службові слова не є повнозначними словами.

Згідно Вікіпедії, прийменники не мають самостійного лексичного значення, тому членами речення не виступають.

Основні підходи до статусу визначення прийменника в українському мовознавстві:

  • прийменник як службове слово з послабленим лексичним значенням (найпоширеніша версія);
  • прийменник є морфемлю;
  • прийменник не є ні словом, ні морфемою. Структурно він набуває ознак слова, функціонально — ознак морфеми.

Український правопис теж вживає словосполучення службові слова.

Я, своєю чергою, пам'ятаю зі школи, що прийменники не є словами.

А, отже, коректно говорити, що у фразі вершник на коні два слова або фраза складається з трьох частин мови або фраза складається з трьох частин речення.

Як правильно?

1
  • «Я, своєю чергою, пам'ятаю зі школи, що прийменники не є словами» — нам у школі казали навпаки :).
    – Sasha
    Commented Apr 12, 2023 at 5:22

1 Answer 1

1

Службові слова, неповнозначні (систематичні) слова — вільні морфеми, що інтонаційно об'єднуються зі словом, словосполученням чи реченням і виражають, подібно до словотвірних і словозмінних (флексійних)) зв'язаних морфем, різні стосунки між повнозначними словами й реченнями, об'єднуючи їх або надаючи їм різних значеннєвих відтінків. До С. с. в українській мові належать прийменники, сполучники й частки.

Службові слова - це такі частини мови, що не виступають членами речення.

Отже вершник на коні - це фраза, яка складається з трьох слів.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.