1

Ось є, наприклад, слово под. Це запозичення з англійської.

Чи правильно буде сказати так?

Щоб додати юзера, треба підключитись до пода

Тут я маю на увазі под Kubernetes.

Які тут точні правила, щоб визначитись, яке саме має бути закінчення слова у родовому відмінку?

1
  • Норми відмінювань становлює не словники (хоча вони можуть вказувати це), а радше правопис. Commented Aug 19, 2021 at 13:51

1 Answer 1

3

Слід застосовувати правило Відмінювання слів іншомовного походження 2 відміни однини:

Закінчення -а, -я чи -у, -ю ?

п.9 Терміни іншомовного походження, які означають елементи будови чогось, конкретні предмети, геометричні фігури та їх частини, а також українські за походженням суфіксальні слова-терміни мають закінчення (-а, -я);

п.18 Терміни іншомовного походження, що означають фізичні або хімічні процеси, частину площі та ін., а також літературознавчі терміни мають закінчення (-у, -ю).

То ж, вірно,

Щоб додати юзера, треба підключитись до пода Kubernetes.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.