2

Я був думав, що подібно до зліченний має бути переліченний, але Мейнарович і Кратко не згодні:

enumerable = [ɪ'nju:mərəbl] 1. зліче́нний; перелічни́й 2. нумеро́вний

Я так розумію, що варіант -енн може мати місце коли заміна наростка на -н- призводить немилозвучності, але ж тут ми маємо два однакові корені.

Матчастина від Кочерга О., Пілецький В., 2010:

Почнімо із прикметників, що вказують на здатність бути підданим певній дії (тобто пасивну здатність). Такі науково-технічні терміни неодноразово аналізував Виталь Моргунюк (див., наприклад, його публікації в матеріялах попередніх конференцій СловоСвіт; докладний огляд його підходів див. у 1). Згадані прикметники найчастіше утворюємо від префіксових перехідних дієслів, додаючи суфікс -н- до дієслівного твірної основи й водночас відтинаючи від неї суфікси -и-, -а-, -і-, -ну- : змін-и-ти/змін-н-ий, передбач-и-ти/ передбач-н-ий, згин-а-ти/згин-н-ий, розв’яз-а-ти/розв’яз-н-ий, розгад-а-ти/ розгад-н-ий, вигой‑і‑ти/вигой-н-ий, стис-ну-ти/стис‑н‑ий. Якщо твірна дієслівна основа містить у своєму складі суфікс -ва-, то від нього відтинаємо кінцевий голосний: розли-ва- -ти/розли-в-ний, зли-ва- ти/зли-в-н-ий, розсу-ва -ти/ розсу‑в‑ний. Якщо суфікс -н- із якихось причин не може поєднатися з кінцевим приголосним твірної дієслівної основи, добираємо видову пару й утворюємо прикметника від неї: перевести/перевод-и-ти/перевід-н-ий, перенести/перенос-и-ти/ перенос‑н‑ий.

Коли ж і надалі ми не можемо утворити прикметника (точніше, виходить щось немилозвучне та кострубате, як-от: *вгамувати — *вгамний, порівняти — *порівнний, знищити — знищний), тоді прикметник можна утворити таким чином: а) від твірної дієслівної основи з суфіксом -ува- відтяти кінцевий голосний а, відновити в усіченому суфіксі первинний голосний о та додати суфікса -н-: вгам-ува-ти ( давніше вгамовати - вгам-ов-ний); б) від твірної дієслівної основи відітнути дієслівний суфікс -а- або -и- і додати прикметниковий -анн- чи -енн- : порівн-я-ти, порівн-янн-ий, знищ-и- ти -знищ-енн-ий, узагальн-и-ти -узагальн-енн-ий; в) перетворити дієприкметника на прикметника, змінивши місце наголосу: вáрений — варéний, пéчений — печéний або використати дієприкметника без змін: комбінований, мішаний (тобто ад’єктивувати дієприкметника).

2

2 Answers 2

2

Про наростка -енн- можна читнути ві проєктному правопису 1999 року. Він хоч далеко не чинний, але непогано розкриває суть.

§ 26. Прикметникові і дієприкметникові суфікси

 1. Прикметникові суфікси -анн-(ий), -енн-(ий), які вживаються для підкреслення найвищої міри ознаки, пишемо з двома н: невблага́нний, нездола́нний, неоціне́нний, несказа́нний, нескінче́нний, страше́нний (але жада́ний, бо в ньому немає такого підкреслення) (див. § 23, п. 2). Такі прикметники завжди мають наголос на суфіксі, що відрізняє їх від дієприкметників, утворених від дієслівних коренів за допомогою суфіксів -ан-(ий), -ен-(ий): ба́жаний, незлі́чений, неоці́нений, неподо́ланий, неска́заний, нескі́нчений.

§ 23. Подвоєння приголосних

 1. Буквосполучення нн пишемо:

  а) у наголошеному суфіксі -енн-(ий) прикметників, які вказують на більшу, ніж звичайна, чи найбільшу міру якості або можливість й неможливість дії: височе́нний, здорове́нний, силе́нний, невблага́нний, недоторка́нний, нездійсне́нний, нездола́нний, незліче́нний, незрівня́нний, непримире́нний, несказа́нний, страше́нний, числе́нний, нескінче́нний та в прикметнику стара́нний з відтінком підсилення (див. § 26, п. 2);

  б) у прикметниках на -енн-(ий), -янн-(ий) старословʼянського походження: благослове́нний, блаже́нний, мерзе́нний, огне́нний, окая́нний; свяще́нний, спасе́нний, а також боже́ственний. Буквосполучення нн зберігається в іменниках та прислівниках, утворених від таких прикметників: нездола́нність, нездола́нно, числе́нність, числе́нно тощо.

Приклад має злі́чений проти зліче́нний. Тлуми з словника в 20 книгах i Синявський згідні з цим.

Злі́чений, а, е. Дієпр. пас. до злічи́ти.

Зліче́нний, а, е, мат. Елементи якого можна занумерувати натуральними числами; зчисленний.

Синявський навіть зазначає коли треба додавати -ен-, а -енн- має подібну поведінку.

§ 89. Дієприкметники

Тільки треба памʼятати, що перед -ний буде е (є) в усіх дієприкметниках тоді, коли вони творяться від дієйменників із приголосним (крім р), й, і, ї, або ну перед -ти: нести – несений, носити – ношений, вертіти – верчений, напоїти – напоєний, одягнути – одягнений тощо. В інших випадках голосний перед -ний той самий, що і в дієйменнику.

Схоже, тут О. Кочерга, В. Пілецький надають геть не матчастину, а уяву, про шчо вони і самі зазначають, бо наприклад з тих ж порівнянний, знищенний, узагальненний останє не існує..

Але лишило ся питанє — відки перелічний? Насправді тут нічого складного: корїнь справді один, але пнї ріжні. Як вже знаємо, умовне переліченний то від дїйослова переліч-ити, а перелічний від іменника перелік (пор. бічний від бік).

За тлумом, наприклад ВТСУМ-а, теж добре підходе.

Перелічний Якого можна перелічити.

Можна навести схожу пару з гиншими словами з тлумами від СУМ-11-а: розкладний – розкладений.

Розкладни́й Який можна розкласти, розсунути, розгинаючи, розпрямляючи в місцях згину, зʼєднання.

Розкла́дений Дієпр. пас. до розкла́сти

Тому часто іменник + ний зі значенєм „який можна“ добре пасує до Анґлійського наростка able. А -енн-, котрого радять, теж можна умовно, але лише для декотрих слів, бо може мати гиншого значеня і поки немає узуса для загала.

3
 • знищенний. Не розумію чому уявне, вони просто пропонують правило.
  – Yola
  Apr 20, 2021 at 18:23
 • @Yola, ем, якшчо вони радять, то такого шче не існує, отже уявне.
  – Sútnôstj
  Apr 20, 2021 at 19:20
 • а де вони зазначають про те, що це геть не матчастина, а уява?
  – Yola
  Apr 21, 2021 at 19:50
0

До зліченних іменників відносять живі і неживі предмети, а також поняття і явища, які можна порахувати. Наприклад: два собаки, п'ять книжок, три мрії.

До незліченних іменників зазвичай належать ті, що позначають деяку масу або речовину. Наприклад: вода, сіль, м'ясо, багато / не багато сонця, дощу.

Перелічним може бути номер в армійському або фізкультурному строю, де "на перший-другий, розрахуйсь. Перелічні номери один, два кроки вперед; перелічні номери два, три кроки вбоки".

Нумеровані зазвичай бувать списки або рядки у таблицях.

Переліченний - такого в українській мові не існує, але є порахований.

13
 • Що таке *перелічні номери один"?
  – Yola
  Jun 2, 2021 at 23:47
 • Порахований - це той, що його порахували, а переліченний, я думав, що це той який можна перелічити. Тому незрозуміло чому вони згадані разом.
  – Yola
  Jun 2, 2021 at 23:49
 • Вживання «Перелічені» буде калькою. Українською кажуть: відповідно до Приведених або Наведених раніше прикладів. Jun 3, 2021 at 0:13
 • 1
  @Sasha саме таку, як за прикладом кальковану мову і мав на увазі. У п'ятдесятих-шістдесятих роках минулого століття українську безжально нищили, викорінювали. За вашим прикладами краще сказати: "усіх названих посад" та "по кутках полічено скільки дворів та по скільки душ". Jun 3, 2021 at 18:57
 • 1
  Вибачте за затримку з відповіддю. Це, мабуть, краще запитати в автора запитання (@Yola), але я так розумію, що в загальному сенсі: той (ті), який (які) можна перелічити (аналогічно до зліченний, зчисленний тощо). У принципі, мені здається, у математиці це фактично означатиме одне й те саме, і я не дуже розумію, навіщо ще одне слово (коли є вже зліченний, зчисленний і перелічний) і тим більше не кажу, що його треба вживати замість перелічний — але й причин категорично відмовляти цьому слову теж не бачу.
  – Sasha
  Jun 7, 2021 at 18:18

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.