5

Помітив, що в міжмережжі часто вживають слово транспортова, але я звик чути транспортна, наприклад транспортна система. Як правильно?

Ціла низка суфіксів другої групи виступає в якісних та відносно-якісних прикметниках у поєднанні з основами іменників та дієслів: -на-, -лив-, -н- на означення якостей і властивостей людини (правдивий, хворобливий, сонний); …

Суфікс -н-, поєднуючись з основами іменників, що є назвами будівлі, її частини, територіальних установ, виражає ознаки предметів за просторовими відношеннями (стінний годинник, районний відділ), за призначенням (віконна рама, хатнє збіжжя, машинний завод). У поєднанні з основами іменників, що позначають пори року, дня, відлік часу, суфікс -н- передає ознаку за часом: річний, столітній, денний, осінній, жнивний.

Як можна побачити варіант транспортний підходить під ознаку предметів за призначенням, бо для транспорту.

Найбільш уживані суфікси відносних прикметників -н-, -ан-(-ян-), -ов-, -ев-(-єв-) виступають на означення матеріалу, з якого зроблено предмет: мідний, гречаний, пшоняний, березовий, смушевий, баєвий.

Суфікс -ів- у формах прикметників жіночого й середнього роду однини та в множині виступає в різних фонетичних варіантах: -ов(а), -ов(е), -ов(і) - у прикметниках, утворених від іменників другої відміни твердої групи (брат - братів - братова - братове - братові; Петро - Петрів - Петрова - Петрове - Петрові); -ев(а), -ев(е), -ев(і) - у прикметниках, утворених від іменників другої відміни м'якої і мішаної груп (коваль—ковалів—ковалева - ковалеве—ковалеві; Ігор - Ігорів - Ігорева -Ігореве - Ігореві; товариш — товаришів — товаришева - товаришеве - товаришеві).

Від назв тварин та інших істот творяться присвійні прикметники за допомогою суфіксів -ач-(-яч-), -ій, -ин-(-їн-), -ов-, -ев- або нульового суфікса: котячий, козячий, орлій, журавлиний, зміїний, тигровий, коневий (і конячий), ведмежий.

Здавалось би, що для -ов- місця нема, але ось є примітка, в якій зустрічається слово крановий, то може й транспортовий можна?

Примітка. Суфікс -ов- приєднується до основ іменників першої і другої відмін твердої групи (кран - крановий, липа - липовий, діло - діловий) та м'якої і мішаної, якщо наголос у прикметнику падає на закінчення (плащ - плащовий, руль - рульовий). Суфікс -ев-(-ев-) виступає після основ іменників першої і другої відмін м'якої і мішаної груп, якщо наголос в утвореному прикметнику падає на корінь або на суфікс (соя - соєвий, мить -миттєвий, спориш - споришевий, життя - життєвий і життьовий).

1
  • 2
    Ласкаво просимо до сайту і вітаємо вас з чудовим першим запитанням! Apr 13, 2021 at 15:56

1 Answer 1

1

Імовірно, транспортовий є застарілою формою транспортний, та майже не використовується в наш час
Але якщо розглядати транспортовий як окреме значення то підійде аналогія з воєнний/військовий

  • Транспортний - стосується транспортування взагалі

  • Транспортовий - стосується засобів та субʼєктів транспортування, інфраструктури, тощо

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.