4

Помітив, що в міжмережжі часто вживають слово транспортова, але я звик чути транспортна, наприклад транспортна система. Як правильно?

Ціла низка суфіксів другої групи виступає в якісних та відносно-якісних прикметниках у поєднанні з основами іменників та дієслів: -на-, -лив-, -н- на означення якостей і властивостей людини (правдивий, хворобливий, сонний); …

Суфікс -н-, поєднуючись з основами іменників, що є назвами будівлі, її частини, територіальних установ, виражає ознаки предметів за просторовими відношеннями (стінний годинник, районний відділ), за призначенням (віконна рама, хатнє збіжжя, машинний завод). У поєднанні з основами іменників, що позначають пори року, дня, відлік часу, суфікс -н- передає ознаку за часом: річний, столітній, денний, осінній, жнивний.

Як можна побачити варіант транспортний підходить під ознаку предметів за призначенням, бо для транспорту.

Найбільш уживані суфікси відносних прикметників -н-, -ан-(-ян-), -ов-, -ев-(-єв-) виступають на означення матеріалу, з якого зроблено предмет: мідний, гречаний, пшоняний, березовий, смушевий, баєвий.

Суфікс -ів- у формах прикметників жіночого й середнього роду однини та в множині виступає в різних фонетичних варіантах: -ов(а), -ов(е), -ов(і) - у прикметниках, утворених від іменників другої відміни твердої групи (брат - братів - братова - братове - братові; Петро - Петрів - Петрова - Петрове - Петрові); -ев(а), -ев(е), -ев(і) - у прикметниках, утворених від іменників другої відміни м'якої і мішаної груп (коваль—ковалів—ковалева - ковалеве—ковалеві; Ігор - Ігорів - Ігорева -Ігореве - Ігореві; товариш — товаришів — товаришева - товаришеве - товаришеві).

Від назв тварин та інших істот творяться присвійні прикметники за допомогою суфіксів -ач-(-яч-), -ій, -ин-(-їн-), -ов-, -ев- або нульового суфікса: котячий, козячий, орлій, журавлиний, зміїний, тигровий, коневий (і конячий), ведмежий.

Здавалось би, що для -ов- місця нема, але ось є примітка, в якій зустрічається слово крановий, то може й транспортовий можна?

Примітка. Суфікс -ов- приєднується до основ іменників першої і другої відмін твердої групи (кран - крановий, липа - липовий, діло - діловий) та м'якої і мішаної, якщо наголос у прикметнику падає на закінчення (плащ - плащовий, руль - рульовий). Суфікс -ев-(-ев-) виступає після основ іменників першої і другої відмін м'якої і мішаної груп, якщо наголос в утвореному прикметнику падає на корінь або на суфікс (соя - соєвий, мить -миттєвий, спориш - споришевий, життя - життєвий і життьовий).

1
  • 2
    Ласкаво просимо до сайту і вітаємо вас з чудовим першим запитанням!
    – bytebuster
    Apr 13 '21 at 15:56

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Browse other questions tagged or ask your own question.