4

Скажіть, будь ласка, як правильно телефонувати з іншого номера чи з іншого номеру. Наприклад,

Я зателефоную тобі з іншого номера.

Я зателефоную тобі з іншого номеру.

Незалежно від того як правильно, поясніть, будь ласка, чому так, а не так.

1 Answer 1

5

Це доволі легко перевірити за словником (наприклад: «Словники української мови» в 20 томах і «Словники України онлайн» від УМІФ) — вважається, що слово номер в усіх значеннях у родовому відмінку має закінчення .

Чому так, пояснити доволі важко. Правила вибору між і в закінченнях родового відмінка доволі складні, неконкретні й час від часу змінюються (зокрема є група назв міст, яким правопис 2015 рекомендував давати закінчення , а правопис 2019 – закінчення ). Загальна тенденція, на мій погляд, полягає в тому, що «конкретніші» речі тяжіють до , а «абстрактніші» — до (однак ця тенденція не абсолютна), тому я не здивуюся, якщо колись казатимуть і «нема номеру», однак наразі номер підпадає під § 82.2.1.1.2.в правопису 2019:

Закінчення -а (у твердій та мішаній групах), -я (у м’якій групі) мають іменники чол. роду: <…> Назви неістот у звичайній та зменшено-пестливій формі, що позначають конкретні предмети, зокрема: <…> терміни іншомовного походження, які позначають предмети, структурні елементи, геометричні тіла та їхні частини, математичні, лінгвістичні поняття: а́тома, ве́ктора, елеме́нта, еліпсо́їда, інтегра́ла, като́да, ква́рка, квадра́та, коефіціє́нта, ко́нуса, ко́синуса, цилі́ндра; а́фікса, інтерфі́кса, локати́ва, пре́фікса, су́фіксата ін., але си́нтаксису, фразеологі́зму (про інші категорії термінів див. п. 2)

§ 48.2.є правопису 2015 те саме написано більш поверхнево: «терміни іншомовного походження, які означають елементи будови чогось, конкретні предмети, геометричні фігури та їх частини: атома, катода, конуса, радіуса, ромба, сегмента, сектора, синуса, шківа тощо, а також українські за походженням суфіксальні слова-терміни: відмінка, додатка, займенника, знаменника, іменника, трикутника, чисельника, числівника тощо; але: виду, роду, також синтаксису, складу, способу (про інші категорії термінів див. п. 3)» — тут поєднано те, що в новішому правописі стало окремими пунктами § 82.2.1.1.2.в і § 82.2.1.1.2.г.)

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.