9

Ніде не знайшов коли можна використовувати Батькович/Батьківна для заміни по батькові.

У російських джерелах написано що це "жартівливе звернення до чоловіків або юнаків".

Чи це справедливо і для української мови (що це саме жартівливе звернення)? Чи можна використовувати "Батькович" коли у контексті очікується патронім, але по батькові невідоме (при зверненні до людини, при розповіді про третю людину, у літературі)?

(Літературний приклад - коли богатир, якого називають по імені і по батькові збирається битися із змієм, то змія називають Змій Змієвич)

Чи є інші "замінники", які можна використовувати коли по батькові не відоме?

6
 • 2
  Батькович, здається, жартівливе. Ввічливо було б додати пан або добродій, які вживаються і без патронімів.
  – Sassa NF
  Commented Feb 26, 2017 at 13:02
 • 1
  Чому Змієвич? Ви десь зустрічали? Я думала, що за аналогією з Андрій - Андрійович, Сергій - Сергійович має бути Змійович. Commented Jun 5, 2017 at 4:50
 • Погугліть. Ось знайшов Історію української літератури Грушевського: "З другого боку, ідея поганства свійського, староруського (билинне Ідолище і Зміяка-Перун різних переказів) асоціювалася з ідеєю поганства степового, печенізько-половецько-татарського. Тугарин-Тугорхан зветься Змієвичем; Кожем’яка — переможець печенізького богатиря стає змієборцем, який змушує змія викопати глибокі рови і насипати ті високі «змієві» вали, які боронять, Русь від степової сили, і п."
  – Artemix
  Commented Jun 5, 2017 at 7:25
 • @Artemix, не ображайтеся. Я просто здивована, що не за правилами, тому й запитала. Чесно кажучи, й досі не розумію, чому Змієвич. Може, тому, що це замінник не по батькові, а на кшталт прізвиська (прізвища)? Окрім цього, зустрічається й Тугарин Змійович - тут 1, тут 2 . От і думай, як правильно :) Commented Jun 5, 2017 at 10:31
 • Я не ображаюсь, просто більш нічого іншого не можу запропонувати :) Можу лише додати що Змійовичів (179) в гуглі знайшлося трохи менше за Змієвичей (211), можливо такий перекіс через цитати з Грушевського. Думаю що через "є" передається літописне написання, сучасні збірки казок змінюють його на "йо".
  – Artemix
  Commented Jun 5, 2017 at 10:42

1 Answer 1

4

Надибала дуже цікаву статтю Галини Лукаш «Онімна гра в сучасній номінації», в якій пані професорка проаналізувала "основні механізми створення нових квазіонімних номінацій усного мовлення, які за своїм лексичним змістом та словотвірною онімною моделлю нагадують власні назви і можуть бути їм омонімічними".

Зокрема, мовознавець відзначає:

Під терміном «квазіоніми» (від лат. quasi − ‘ніби, начебто’; онім − ‘власна назва’) розуміють загальні назви, омонімічні власним назвам [Андреев 2005: 5]. Квазіоніми утворюються на базі різних лексичних одиниць і становлять собою загальні назви, які на основі онімних моделей і за допомогою онімних формантів набули вигляду власних назв, але разом з тим їхнє апелятивне значення залишилося прозорим для мовців [Там само]. В.М. Андреєв як приклад наводить арготичні рос. квазіоніми Мешок Петрович − ‘пляшка горілки’; козлостан − ‘табірна система’.

Процес утворення подібних лексем названо словотвором за аналогією, або словотвором за моделлю власної назви. Українська мова дає безліч таких прикладів-мовленнєвих квазіонімів: Сахар Медович − ‘нещира, лукава, улеслива людина’, Глек Макітрович − ‘йолоп’ (сема − ‘порожній посуд’); Кобра Іванівна, Кобра Львівна, Тигра Львівна, Пантера Львівна, Змія Батьківна (Іванівна) − ‘зла, лайлива жінка’; Глухар Тетерович ‒’глухий’; Мороз Іванович ‒ ‘дурний’ (сема ‒ сленгове молодіжне мороз, тобто ‘байдужа до всього людина’; пор. відморозитись, тобто ‘виявити повну байдужість’); Розтапша Іванівна −‘незібрана людина’, Лапша Іванівна ‒ ‘людина, яку легко обдурити’; Кульома Іванівна ‒ ‘забудько’; Мегера Іванівна ‒ ‘зла людина’, Балда Іванівна ‒ ‘дурна людина’; Іван Бражник, Неминайкорчма, Непролийкрапля − ‘любителі випити’ [ФСССГД 2013]. У молодіжному сленгу вживається квазіонім стьобич − ‘жартівник, веселун’ (від стібатися − ‘насміхатися, іронізувати’) [ССУС 2006].

У наведених прикладах широко вживаний конотонім Іванович (Іванівна), рівнозначний квазіотецтву Батькович. Такий умовний, «ключовий», замінник імені по батькові у поєднанні з повним іменем у конотонімних сполученнях мав би сприяти вияву шанування у звертанні до особи. Але місце особових імен в антропонімній формулі посідають апелятиви-характеристики Кобра, Тигра, Змія, Розтапша, Лапша, Кульома, Мегера, Балда, Мороз, граматично подібні до імен, і номінація відзначається каламбурним використанням загальної назви замість схожої за формою ВН. У результаті збережено зв’язок із первісною негативною семантикою апелятива, на яку накладається онімне референтне співзначення. На нашу думку, спосіб творення цих квазіонімних сполучень ‒ онімна паронімія, коли особливу роль відіграє апелятивна семантика їх формативів.

У статті автор ще пояснює творення й уживання квазіантропонімів (Чайковський (варіант: ЧайКофський) – назва кав’ярень; Носовський – назви крамниць з продажу панчох та шкарпеток, Путлер: Пут(ін)+(Гіт)лер) та квазітопонімів (Донбабве і Луганда) та інших.

Резюмує пані Лукаш так:

Отже, поява квазіонімів, у процес творення яких залучаються різні інтернаціональні та національні культурні ресурси, пов’язані з онімною лексикою, є традиційним ігровим вплітанням нових лексичних одиниць у процес номінації дійсності. Семантика базових онімів у повторюваних ситуаціях видозмінюється, руйнуються вихідні культурні межі, виникає ігрова модальність.

1
 • 1
  Поправив CAPS. Взагалі кажучи, є плаґіни для браузерів, які дозволяють зручно міняти регістр букв прямо у браузерному редакторі. Я користуюся Case Changer/Firefox, але існують і альтернативи. Commented Jun 4, 2017 at 17:22

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.