5

Чомусь всюди пишуть "Лебовскі" або "Лебовські". Постало питання, як же ж правильно передавати подібні прізвища.

Правопис 2019 року подає таке правило, с. 145:

  1. Суфікси слов’янських прізвищ -ск(ий), -цк(ий), -ск(і), -цк(і), -sk(i), -ck(i), -dzk(i), -sk(ý), -ck(ý) передаємо відповідно через -ськ(ий), -цьк(ий), - дзьк(ий): Бронéвський, Даргомúжський, Маякóвський, Мýсоргський, Острóвський; Гомулúцький, Городéцький; Грýдзький, Завáдзький; так само з ь пишемо російські прізвища на -ск(ой), -цк(ой): Луговськúй (Луговськá), Трубецькúй (Трубецькá).

Тож правильно буде "Лебовський"? А в жіночому "Лебовська"?
Власне, чи можна стверджувати, що це саме слов'янске прізвище?

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Browse other questions tagged or ask your own question.