4

Перекладаємо PMBOK Lexicon та ISO Vocabulary в рамках проєкту "PMBOK та PM ISO українською". Намагаємося підбирати прості переклади, але такі, що передають сенс оригінальних англійських термінів.

Варіанти:

  • Вплив Ризиків
  • Схильність до Ризиків

Визначення терміну Risk Exposure там таке:

Risk Exposure. An aggregate measure of the potential impact of all risks at any given point in time in a project, program, or portfolio.

Для обчислення risk exposure, аналітки використовують таке рівняння:

(імовірність настання ризику) X (сума втрат у випадку настання ризику) = risk exposure
1
  • "Піддаваний до ризиків" або "Піддавання ризикам" Commented Jul 15, 2020 at 19:52

1 Answer 1

1

Пропоную потенціал ризику.

Тут може виникнути питання - чому потенціалом варто вважати саме ймовірність помножену на втрати. Для того, щоб точніше вказати які саме втрати ми маємо на увазі під потенціалом можна використовувати

  • реальний потенціал ризику
  • абсолютний потенціал ризику

Де РПР = АПР * (ймовірність настання). І вважати потенціал ризику синонімом до реальний потенціал ризику.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.