2

Перекладаємо PMBOK Lexicon та ISO Vocabulary в рамках проєкту ""PMBOK та PM ISO українською"". Намагаємося підбирати прості переклади, але такі, що передають сенс оригінальних англійських термінів.

Визначення терміна portfolio pipeline там таке:

portfolio pipeline collection of opportunities considered for selection as portfolio components

1
  • Мені з цього витягу не зрозуміло, що таке portfolio pipeline. Чи не могли б ви навести приклад(и)?
    – Yola
    Jul 16 '20 at 12:35

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Browse other questions tagged or ask your own question.