4

Чи є значеннєва різниця між через те що і тому що? Тут мене вони цікавлять як переклад because.

Because the Schur complement is nonsingular, we can now recursively find an LU decomposition for it.

Через те що/Тому що доповнення Шура невироджене, LU-розклад для нього можна знайти рекурсивно.

А-у-а словник наукової мови (фізика та споріднені науки) 2010 подає

because тому́ що; че́рез те що; оскі́льки; бо; позая́к ■

6
 • Щодо самого питання ще подумаю, але мені тут найкраще звучить "позаяк".
  – P. Vowk
  Commented May 3, 2020 at 16:42
 • 1
  @P.Vowk Витяг з "Як ми говоримо": Вiзьмiмо, примiром, одiозне колись слово позаяк (нiби синонiм до загальновживаних бо, через те що, тому що), без якого рiдко хто обходився серед дореволюцiйних українських публiцистiв та промовцiв; чи є це штучне, непотрiбне слово в грiнченкiвському словнику? Нi, нема, як не знайдете там i багатьох iнших подiбних див, що могли проскочити, але не прижилися в живiй мовi народу.
  – Yola
  Commented May 3, 2020 at 17:05
 • Comments are not for extended discussion; this conversation has been moved to chat.
  – Sasha
  Commented May 6, 2020 at 14:19
 • В аналогічних ситуаціях я перекладаю "because" як "оскільки". ("Оскільки доповнення Шура невироджене ...") Обидва вирази "через те що" і "тому що" є зміст використовувати тільки коли необхідно приєднати підрядне речення. Вираз "через те що" має легке негативне емоційне забарвлення. Вираз "тому що" - більш емоційно нейтральний. Емоційно позитивний преклад "because of" - "завдяки"
  – Volodymyr
  Commented May 7, 2020 at 0:24
 • 1
  @Yola Не варто вживати складні конструкції там де можна обійтись одним словом. "Оскільки" ідеально підходить для згаданої ситуації. Це слово - не полонізм, принаймні в польській в аналогічних ситуаціях вживається "ponieważ". (порівняйте також з російським "поскольку").
  – Volodymyr
  Commented May 13, 2020 at 19:42

3 Answers 3

3

Не певен, чи є якесь правило стосовно цього, але


(Через те\Завдяки тому) що (причина), (наслідок)

(Оскільки\Позаяк\Так як) (причина), (наслідок)

Пояснює спочатку причину, а потім наслідок у одному реченні.


(наслідок), (тому що\бо) (причина)

Пояснює спершу наслідок, а потім причину у одному реченні.

- (наслідок)?

- (Тому що\Бо) (причина)

Також може пояснювати причину у окремому реченні.


Отже, у запропонованих у питанні прикладах доцільно буде використати через те що.

Про пунктуацію та інший правопис не скажу.

2
 • 2
  Я згоден, що частіше кажуть «<наслідок>, тому що <причина>» і «через те що <причина>, <наслідок>» (аніж «<наслідок>, через те що <причина>» і тим паче «тому що <причина>, <наслідок>»). Але ж і в зворотному порядку теж кажуть. Тому я не певен на 100%, що справа тут лише в порядку підречень (можливо, якась конотаційна різниця теж є), але, звісно, із тим, що порядок підречень — важливий фактор, я згоден.
  – Sasha
  Commented Jul 9, 2020 at 10:54
 • Мені здається, що можна перекручувати речення як завгодно, використовуючи вставні речення чи інші конструкції. Аби воно мало сенс. «тому що, <причина>, <наслідок>» = тому що, як я вже казав раніше, це не важливо. Commented Jul 9, 2020 at 18:34
-1

через те що і тому що

тому що (because) пояснює причинно-наслідковий зв'язок;

через те що (because of) називає фактично встановлений зв'язок, з якої саме конкретної причини або обставини відбулись наслідки

Наприклад,

"ВЕРХОВНА РАДА ВИЗНАЛА КАРАНТИН ЧЕРЕЗ КОРОНАВІРУС ФОРС-МАЖОРНОЮ ОБСТАВИНОЮ"

Через те, що Верховна Рада визнала Карантин форс-мажорною обставиною, міжнародні поставки по укладеним Договорам можуть бути відтерміновані на час дії карантинних заходів.

Міжнародні поставки по укладеним Договорам були зірвані тому, що Верховна Рада визнала Карантин форс-мажорною обставиною.

8
 • Про окреме «через» загалом зрозуміло — це прийменник, а не сполучник. А чим «через те що» відрізняється від «тому що»?
  – Sasha
  Commented May 11, 2020 at 8:19
 • 1
  Тобмо «через те, що» — це більш точне вказання причини ніж «тому, що», — я правильно зрозумів?
  – Sasha
  Commented May 12, 2020 at 18:16
 • 1
  саме так, внірно зрозуміли Commented May 12, 2020 at 18:59
 • 1
  Ваш приклад не відповідає питанню. Порівняти потрібно саме синонімічні вирази "через те що" і "тому що".
  – Volodymyr
  Commented May 13, 2020 at 19:30
 • 1
  Згодний. Навів доречний приклад і з'ясувалося, що конструкцію «тому що» можна використати лише в підрядному складі речення, на відміну від «через те що», яке можна вжити і на початку речення. Commented Oct 24, 2020 at 0:22
-2

Це залежить від того, хто пише — песиміст або оптиміст.

Приклад

Річки забруднюються через те, що в них викидають сміття (між рядків: безнадійне відношення, на це ніяк неможна вплинути. Так було, є і буде) другий приклад:

Річки забрудюються тому що в них викидають сміття (між рядків: оптимістичне ставлення, з цим треба боротись і можна досягнути успіхів. Так було, є, але треба з цим щось робити)

З іншого погляду, може висловлювати тривалість ставлення при використанні «через те що», та завершеність дії при використанні «тому що».

Приклад

Це стається (або сталось) через те що ти ніколи мене не слухаєш. (безнадійне ставлення: песимістичне. Тривалість: воно завжди так буде).

Це сталось тому що ти мене не послухав (оптимістично: сподівання, що наступний раз послухає пораду. Засудження. Тривалість: це сталось в данному випадку, в інший раз буде інший випадок)

Висновок:

Це замінні сполуки, які використовує автор, щоб забарвити зміст певним відтінком та передати відношення до події, того, що сталось.

5
 • 2
  Чесно кажучи, не відчуваю особливого песимізму/оптимізму в першому прикладі (але не кажу, що цього немає, просто я особисто не бачу). Щодо другого прикладу, то, по-моєму, тривалість/завершеність визначаєтсься радше формами дієслів («стається»/«сталось» і «ніколи не слухаєш»/«не послухав»), аніж вибором між «через те що» і «тому що».
  – Sasha
  Commented May 10, 2020 at 11:46
 • До речі, у Вас у прикладах не вистачає ком. Але коми в таких реченнях можна ставити по-різному («А, тому що Б» і «А тому, що Б»; «А, через те що Б» і «А через те, що Б» — залежно від інтонації, яку хочете передати), тому я не наважився редагувати, щоб не спотворити думку.
  – Sasha
  Commented May 10, 2020 at 11:48
 • 2
  Все, що у вас написано - чистий суб'єктивізм.
  – improbable
  Commented May 11, 2020 at 10:26
 • 1
  Я теж вважаю, що вирази "через те що" → "тому що" → "завдяки тому що" відрізняються емоційним забарвленням, але я не зміг так сходу знайти підтвердження цього мого відчуття.
  – Volodymyr
  Commented May 13, 2020 at 19:47
 • 1
  @Volodymyr річ у тім, що в запитані не йдеться про завдяки. Завдяки і через те що дійсно мають різне емоційне забарвлення. Хоча може й тому що має емоційну відмінність від через те що.
  – Yola
  Commented May 13, 2020 at 21:58

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.