6

У правилах до вимови приголосних звуків сказано, що дзвінкі приголосні [б], [д], [з], [д͡з], ['ж], [д͡ж], [г], [ґ] у кінці слова і в кінці складу перед глухим приголосним вимовляються дзвінко.

Але в той же момент подані такі винятки, як [лехкий], [вохкий], [к'іхт'і], [н'іхт'і], [д'охт'у].

Натомість про слова Бангкок, пругкий, оргкомітет, мигкотіти, перемогти нічого не сказано. Чи в них звук [г] також оглушується? Якщо ні, то чому? Чому лише подані слова є винятками?

2
 • Ви вимовляєте ці слова з написаними буквами?
  – user1677
  Commented Apr 8, 2020 at 8:12
 • 2
  Цікаво, не впевнений на 100%, чи це академічно вірно, але як носій мови я оглушую [г] у даних випадках.
  – ZenBerry
  Commented Apr 9, 2020 at 12:12

2 Answers 2

2

Орфоепічний словник / уклад. М. І. Погрібний. – Київ: Рад. шк., 1984. – 629 c. — с. 11:

Фрагмент із книги

А. Й. Вагмут. Оглушення приголосних звуків // Українська мова: енциклопедія / НАН України, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні, Інститут української мови; ред. В. М. Русанівський [та ін.]. — К.: Українська енциклопедія, 2000. — ISBN 966-7492-07-9. — с. 424–425:

ОГЛУ́ШЕННЯ ПРИ́ГОЛОСНИХ — фонет. явище, коли дзвінкий приголосний вимовляється як глухий, тобто відбувається нейтралізація глухих і дзвінких приголосних (пор. Одзвінчення приголосних). Староукр. пам’ятки відбивають це явище, починаючи з 14 ст. (росказати, росправи, прутко, світки). Втрата дзвінкості як однієї з диференц. ознак укр. фонет. системи є наслідком накладання артикуляції у групах приголосних. О. п. — це втрата голосності у гомоорганних приголосних, які утворюють пари за ознакою дзвінкості/глухості: д—т, з—с, б—п, ж—ш, г—х(к), д͡з—ц, д͡ж—ч. При О. п. розрізняють два види змін: а) модифікацію (видозміну) звуків у мовному потоці й б) чергування фонем. Модифікація пов’язана з частковими змінами фонем, коли звук не змінює своєї залежності до певної фонеми, але набуває ін. відтінку (чергування алофонів). О. п. при цьому може мати як комбінаторний (перемогти[хт], підшити[тш]), так і позиц. характер (без тебе[ст], під коморою [тк]). Якщо О. п. відбувається внаслідок впливу на дзвінкий приголосний наст. глухого — це називається регресивною асиміляцією. Варіативною формою є вимова з неповним оглушенням звука [г] у кінці слова або в позиції між голосними: борг [борг̭], чого [чог̭о]. Чергування звуків відбувається внаслідок асиміляції приголосних за місцем і способом творення: принісши [шш], зжитися [жж], безшумно [шш]. О. п. закономірне в усній мові. Укр. орфографія фіксує його в написанні ряду слів (ліщина, піщаний, дощаний, натхненний) та префікса з- (спалахнути, схил). О. п. є нормативним у словах ні́гті, кі́гті, ле́гко, во́гко, дігтя́р і в їхніх похідних, а також у префіксі (й прийменнику) з перед глухими приголосними: зсув [с:у́ў], зчеп [шчеп]. Паралельні форми (тобто з О. п. і без нього) є нормативними для префіксів роз- і без-: розквіт [ро́зквʼіт], [ро́сквʼіт]. Не характерне оглушення для звукосполучень з трьох і чотирьох приголосних (відстрілювати, розстріл, підставка). Воно може залежати від темпу і стилю вимови. Для укр. літ. вимови не є властивим О. п. у кінці слова (дуб, листопад). У говорах укр. мови південно-західного наріччя зазнають асиміляції у позиції перед глухими кореневі дзвінкі приголосні (блиско — літ. близько, нішка — літ. ніжка).

Висновки, що я можу зробити:

 • коли Яна Сергієнко каже в своїй відповіді, що зазвичай оглушуються лише похідні від легко, вогко, нігті, кігті, дьоготь [і також певною мірою префікси та прийменники], то вона рацію — багато джерел стверджують саме так (на додачу до зазначених вище: розділ «Норми української орфоепії» у посібнику В. В. Молдована «Судова риторика», стаття на dyskurs.net);
 • але якщо пірнути дещо глибше, зокрема окрім повного оглушування розглядати знеголошування / неповне оглушування і/або діалекти, то картина дещо ускладнюється/розмивається.
0
-1

Цей список винятків - повний. Тобто, дійсно тільки в тих словах відбувається оглушення звука г. Відповідно на слова, про які ви питаєте (Бангкок", "пругкий", "оргкомітет", "мигкотіти", "перемогти"), поширюється правило збереження дзвінкості перед глухими.

2

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.