3

Чи правильним є утворення дієслова (а від нього й іменника), за допомогою префікса пере-, що означає повторну дію (по аналогії з переробити, переписати, перечитати тощо), від дієслова перевіряти - переперевіряти?

Пошук у Goggle видає результати і з такою формою (переперевірити), і з близькою, але більше схожою на кальку з російської (перепровірити).

Чи все ж варто як виняток та для уникнення нагромадження пере вживати повторно перевіряти, додатково перевіряти тощо?

1 Answer 1

1

Словники

Double - something that is twice the amount, size, strength, etc. of something else.

To double-check: If you double-check something, you make certain it is correct or safe, usually by examining it again.

ЗВІРЯ́ТИ - Зіставляючи що-небудь із чимсь, перевіряти точність, відповідність чому-небудь і т. ін.

Я теж маю слово

Значення double означає двічі, а отже в слові double-check мова йде не про повторність, а про подвійність. І у визначенні to double-check в кінці можна побачити again, тобто знову, а не про повторність. Подвійне звіряння. To double-check - подвійно звірити.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge that you have read and understand our privacy policy and code of conduct.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.