7

Словопедія наводить такі пояснення:

Регістр (-у)

 1. Ділянка звукового діапазону; орган державного технічного нагляду за будівництвом і безпекою плавання суден. Звуки нижнього регістру. Діяльність регістру.
 2. Регістр (-а). Розподільник, регулятор у деяких машинах і приладах; пристрій в обчислювальних апаратах.

Реєстр (-у) – список, письмовий перелік когось, чогось; книга для записування, обліку. Внести до реєстру.

СУМ дозволяє використання регістру в контексті "списку/переліку":

род. у, спец. Список, перелік чого-небудь; книга для записування, обліку чогось. Стає траулер самостійною поважною одиницею радянського морського флоту. Його номер, ім'я і тоннажність заносять в усі регістри світу (Вадим Собко, Матв. затока, 1962, 15).

Але потрібно відзначити, що тут йде мова саме про судоплавство, що виглядає як виняток і словопедія і інші джерела це побічно підтверджують.

Вікіпедія пропонує наступні значення:

Регістр літер — див.: велика (заголовна) і мала літера.

Регістр (розкладка) — верхня чи нижня розкладка клавіатури, комп'ютерної чи друкарської;

Регістр (цифрова техніка) — послідовнісний логічний пристрій, мікросхема з таким пристроєм;

Регістр процесора — комірка внутрішньої швидкодіючої пам'яті процесора;

Регістр стану — регістр процесора, що зберігає важливу інформацію про стан обчислювальної системи;

Регістр в музиці

Регістр Ллойда (судноплавний)

Фактично, Вікіпедія заперечує коректність вживання виразу демографічний реєстр.

В інтерв'ю з директоркою Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України академіка Елли Лібанової є така цитата:

Демографічний регістр населення існує у більшості країн світу та фіксує всі демографічні події в житті громадян – від народження до смерті. Однак демографічний регістр не єдиний – існують також регістр ринку праці, що містить інформацію про зайнятість населення, регістр отримувачів соціальних трансфертів (включно з пенсіонерами) тощо. В Україні наразі ведуться лише регістр пенсіонерів і регістр Державної фіскальної служби, яким також користується Пенсійний фонд.

Інші приклади використання регістру:

 1. Регістр судноплавства України
 2. Про прийняття за основу проекту Закону України про національний демографічний регістр

Але реєстр все ж зустрчається частіше:

 1. Єдиний державний демографічний реєстр.
 2. Термін «Єдиний державний демографічний реєстр».
 3. Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус.

На мою думку, використання виразу демографічний регістр є не вірним і більшість джерел це підтверджують. Однак, виникає питання, чому СУМ дає не вірні або не точні дані і чому регістр використовується в судноплавстві.

Є гіпотеза, що демографічний регістр є калькою/запозиченням з російської, зокрема, такий вираз можна зустріти тут.

Питання:

 1. Чи є вірним вираз демографічний регістр в контексті реєстру (списку/передіку) крім судноплавства?
 2. Чому регістр вживається в судноплавстві?
 3. Як пояснити дані з СУМ та назву "Закону України про національний демографічний регістр" - це неточна інформація чи все-таки демографічний регістр є коректним виразом?
2
 • 1
  Вітаємо з поверненням!
  – P. Vowk
  Dec 1, 2019 at 11:20
 • 1
  Хтось ще пам'ятає :-)
  – sashaeve
  Dec 1, 2019 at 21:21

1 Answer 1

3

Для початку розглянемо регістр vs реєстр.

Мені подобається думка пана Романа Мисака, яку він висловлює в аналізі «Щодо вживання термінів «регістр» і «реєстр» у сучасних українських терміносистемах, зокрема у галузі економічних досліджень» на ресурсі Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології (ТК СНТТ). Пан Мисак, хоч і не є лінгвістом, але з 2010 року обіймає посаду відповідального секретаря ТК СНТТ (ТК 19) і є автором понад 30 наукових праць в тому числі й у сфері термінології та термінографії.

Роман Мисак, посилаючись на Банк термінів на веб-сайті Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» ДП «УкрНДНЦ» , зазначає, що

термін регістр та терміносполуки з цим словом арифметичний регістр, індексний регістр, накопичувальний регістр тощо вжито лише як технічні терміни <...>. Терміна регістрація український правопис на фіксує. У цьому Банку термін реєстр та його похідники вжито у значенні документа, переліку, покажчика, опису <...>. Процедуру внесення до переліку, опису, покажчика позначають як реєстрація, реєстрування <...>

Пан Роман апелює до Етимологічного словника української мови (К. : Наукова думка, 2006. – Т. 5. – С. 44, 46), цитує низку сучасних фахових словників, які розрізняють терміни регістр та реєстр, і робить висновок:

I. Терміни регістр і реєстр не є синонімами, мають відмінні тлумачення та різну галузеву належність;

II. У галузі економічних досліджень треба вживати термін реєстр у значенні: 1) перелік, список, опис; 2) книги, картки, документи. Термін регістр у цьому значенні не дозволений для вживання, бо може призвести до спотворення та порушення цілісності терміносистеми.

І хоч я загалом теж вважаю, що слід за можливості уникати омонімізації термінів, і в цьому випадку з регістром зокрема, все ж не можу погодитись з категоричністю п. Мисака щодо «не дозволеності» вжиття терміну регістр у значенні «1) перелік, список, опис; 2) книги, картки, документи.»

Все ж СУМ із позначкою «спец.» містить серед іншого й таке значення регістру, щодо якого є сумніви в автора запитання (і в мене також). Та й ГРАК видає результати вживання регістру в означеному контексті.

Можемо тільки припустити, як в СУМ потрапило це значення. Це могло бути з огляду на етимологію іменника і його значення в мові-донорі, про що зазначено й у згаданому Етимологічному словнику української мови.

Щодо причин використання іменника регістр у галузі судноплавства.

Варто зауважити, що Регістр судноплавства України, на який дає посилання автор запитання, не є списком/переліком, описом. Це назва державного підприємства.

ДП "Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України" є державним підприємством у галузі морського та річкового транспорту, основні види діяльності якого пов’язані з забезпечення безпеки судноплавства.

І використання в назві підприємства слова регістр не є підтвердженням того, що воно тут вжито в значенні список/перелік/опис. Навіть Статут підприємства з-поміж його функцій не містить функції ведення будь-якого чи то регістру, чи то реєстру.

Натомість, бачимо, що Державна служба морського та річкового транспорту України використовує саме термін реєстр при наданні послуг Державного суднового реєстру України.

Якщо звернутися до історії вищезазначеного ДП і його попередників, яку докладно описала пані Плачкова Т. М., аспірант кафедри морського та митного права Національного університету «Одеська юридична академія» (м. Одеса, Україна) у статті «Інституціоналізація системи органів управління безпекою мореплавства в Україні», то дійсно Регістр дістався нам у спадок ще від СРСР, коли до системи забезпечення безпеки мореплавства належав Регістр СРСР, що діяв на підставі Постанови РНК СРСР від 11.12.1931 р. № 1127 «Про Регістр Союзу РСР», і через низку нормативних документів ще УРСР (Постанова Ради Міністрів 1991 р.), а потім і незалежної України (Постанова КМУ 1998 р. та ряд пізніших нормативно-правових актів) зберігся в назві класифікаційного товариства.

Утім, припускаю, що вживання саме регістру в назві ДП зумовлене не тільки успадкуванням з СРСР і калькуванням з російської, а, ймовірно, і за зразком з аналогічними структурами в інших країнах, та, зокрема, найавторитетнішою профільною асоціацією Регістр Судноплавства Ллойда - Lloyd Register of Shipping, до складу якої входять відповідні представництва понад 100 країн.

Нарешті, стосовно демографічного регістру. Важко сказати, чому автори проекту Закону України про національний демографічний регістр від 2012 року вирішили використати саме цей термін. Не виключаю, що як наслідок калькування цитованих у запитанні російських фахівців з демографії такими ж російськомовними українськими експертами та навіть поважними академіками.

Проте, вбачається, що здоровий глузд наразі перемагає, оскільки в юридичній площині спеціальним Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» закріплений термін демографічний реєстр.

Таким чином, на сьогодні реєстр – найвірогідніше, єдиний термін в значенні перелік/опис/список, що вживається на загальнодержавному рівні, про що свідчить Єдиний державний портал адміністративних послуг, де за пошуком регістр видає 0 результатів, а реєстр – 301.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.