5

Оскільки дієприкметники із закінченнями -ачий, -ячий, учий, -ючий є невластивими українській мові(джерела: onlinecorrector, ukr-mova.in.ua, Культура слова: Мовностилістичні поради: Навч. посібник. 2-ге вид., стереотип. — К.: Либідь, 2001. — 240 с.) і тому командуюючий, керуюючий і подібні не підходять, командний я тут бачу як єдиний варіант(можливо командувальний) перекладу command. Виправіть мене, якщо я не маю рації.

Проте, я найбільше невпевнений щодо prompt.
Вікіпедія, Glosbe дає слово (командний) рядок.
Декілька разів я бачив командна стрічка, проте вже не згадаю де саме.
Вікіпедія також дає має сторінку для cmd.exe Windows(Windows command prompt), де також використовує командний рядок як повний переклад словосполучення і консоль операційної системи, що мені здається не дуже коректним перекладом, оскільки жодний варіант значення українського слова консоль не збігається зі значенням command prompt(джерело: СУМ-20 online)

 • Див. також: «Як перекласти „command-line shell“». – Sasha Nov 6 '19 at 11:32
 • 1
  Я бачив це. Трохи різні поняття, хоча пов'язані. – improbable Nov 6 '19 at 13:45
 • За термінологією Microsoft command prompt - це таки командний рядок. – kaamos Nov 6 '19 at 17:23
 • @kaamos я абсолютно забув про цей словник термінів. Цікаво є ще якісь джерела, де це словосполучення перекладають? Я сподівався щось усталене знайти, хоча розумію the whole futility of this task. – improbable Nov 6 '19 at 20:56
 • 1
  @improbable можливо, ще щось із цієї відповіді стане в нагоді. А взагалі command line Microsoft теж перекладає як командний рядок, хоча і дає термінам command prompt і command line різне визначення. – kaamos Nov 7 '19 at 19:45
1

command prompt ,де

 • command - прикметник

 • prompt - іменник

Джерело

an instruction to a computer to perform a particular action

інструкція комп’ютеру виконати певну дію

Джерело

a sign on a computer screen that shows that the computer is ready to receive your instructions

знак на екрані комп’ютера, який показує, що комп'ютер готовий приймати ваші вказівки

words that are spoken to an actor who has forgotten what he or she is going to say during the performance of a play

слова, які вимовляються акторові, який забув, що він говоритиме під час вистави

Тобто по суті означає: "запрошення для наказу".

Детальніше про значення command prompt можна почитати, наприклад, тут:

A command prompt is used in a text-based or "command-line" interface, such as a Unix terminal or a DOS shell. It is a symbol or series of characters at the beginning of a line that indicates the system is ready to receive input. It other words, it prompts the user for a command (hence the name).

Запрошення для наказу використовується в текстовому чи в інтерфейсі "рядка для наказу", таких як термінал Unix чи DOS оболонка. Це є символ чи серія знаків на початку рядка які показують, що система готова приймати введення. Іншими словами, це спонукає (запрошує) користувача до наказу (звідси і назва).

| improve this answer | |
 • Може вже краще запрошення до введення команди? – kaamos Nov 7 '19 at 21:56
 • Якщо подобається так, то пишіть так. З огляду на моє розуміння я написав так, як написав. Мені більше подобається слово наказ. Те що наказ потрібно давати якимось методом - це не обов'язково уточнювати. Інших варіянтів просто не буде окрім уведення. Теоретично слово наказ можна замінити на інші типу команда або інструкція чи та ж вказівка. Але суть від цього не змінюється. Чим наказ гірший ... – user1677 Nov 8 '19 at 10:43
 • Це дуже важливе питання для всіх людей, які хоч якось пов'язані із IT сферою, студентів та вчителів, тут має бути обов'язково більш канонічна і аргументована відповідь. – improbable Nov 21 '19 at 9:15
 • Якщо напишете чого саме не вистачає, то спробую пояснити детальніше. – user1677 Nov 21 '19 at 14:35
 • Моє питання є достатнім і це не заклик до кращої відповіді - це пояснення чого ваша відповідь не підходить. Пояснення мені не потрібні. – improbable Nov 21 '19 at 16:01
0

Інтерпретатор командного рядка

Command Prompt - програма для інтерпретації командного рядка, доступна в більшості операційних систем Windows. Він використовується для виконання введених команд. Більшість із цих команд автоматизують завдання за допомогою скриптів та пакетних файлів, виконують розширені адміністративні функції та усувають неполадки чи вирішують певні види проблем Windows.

| improve this answer | |

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.