-2

"Вічная пам'ять" або "вічна пам'ять"

Коли вживається перший варіант?

closed as too broad by P. Vowk Jun 5 at 18:09

Please edit the question to limit it to a specific problem with enough detail to identify an adequate answer. Avoid asking multiple distinct questions at once. See the How to Ask page for help clarifying this question. If this question can be reworded to fit the rules in the help center, please edit the question.

2

Вживаємо виразу вічная памʼять коли важлива художня чи стара риса.

Ваше запитанє вельми низького ґатунку, але так трапило ся, шчо я зрозумів відки цє запитанє — від назви окремки Vichnaya Pamyat короткої шерегстрічки Chernobyl (хоча варто Chornobyl). Окремка шче не виьшла, тому поки не можна судити напевно, але тут скоріш має ся піснӧсьпів східного обряду для врочистого поминаня покіьних. Зазвичаь тричі співають за наступною схемою:

  • диякон У блаженнім успінні вічний спокій подай Господи, усопшим рабам твоїм, ім'ярек: і сотворимо їм вічную пам'ять
  • хор Вічная пам'ять! Вічная пам'ять! Вічная пам'ять!

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.