4

У дослідженні об'єктами вивчення виступала одна і та ж сукупність з 50 студентів та їхні 5-бальні оцінки за дворазове виконання однієї і тієї ж роботи до і після застосування педагогічного впливу проблемного навчання.

Чи можна використовувати слово "сукупність" по відношенню до людей?

Чи не краще сказати "група студентів"?

3

Словосполучення «сукупність людей» вживається. Наприклад, бачу 42 трапляння в корпусі GRAC-3. Але акцент, мені здається, у тих уживаннях інший, наприклад, «всі люди, які підпадають під певні критерії» абощо — але не просто «якась довільна група людей».

Тому у Вашому випадку, мені здається, справді більше підходить «група». (По-моєму, доречно казати, наприклад, «сукупність [всіх] студентів певного навчального закладу», але аж ніяк не «сукупність із 50 студентів» — в останньому випадку слово «сукупність», мені здається, не підходить.)

| improve this answer | |
  • Все одно є сумніви... Вживатися може що завгодно, чи не так? Помилки трапляються постійно... Множина людей... Теж якось дивно. Але зі мною можуть не погодитися. Буду вдячна за коментарі з цього приводу. – Enguroo Dec 27 '18 at 12:39
  • @Enguroo, так на мій погляд, у цьому випадку якраз не варто вживати слово «сукупність». – Sasha Dec 27 '18 at 13:23
  • 1
    @Enguroo, «множину» я мав на увазі в математичному сенсі, а не в побутовому; мабуть, мені варто прибрати з відповіді слово «множина», щоб не було різнотлумачень. – Sasha Dec 27 '18 at 14:42

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.