11

Термін trie ввели 1960 року, і він є скороченням для "Retrieval". Інша назва це prefix tree, у нас - префіксне дерево. Хотілось би знайти переклад власне для trie.

По суті, префіксне дерево це структура даних, призначена для швидкого пошуку по словнику. Приклад для слів лазня, лад, стежка, стерно, страва:

enter image description here

Ось переклади слова retrieval від яких я намагався знайти підхоже скорочення:

по́шук; вибира́ння; відна́йдення, видобува́ння;

верта́ння/вороття́/‌пове́рнення; відно́влювання/відно́влення; виправля́ння/ви́правлення; по́шук (інформації)

але цей напрямок не дав цікавого варіанту. Натомість просте скорочення від префіксне дерево, дало мені прево, що співзвучно із древо і коротко, що робить його зручним у використанні.

Наскільки такий словотвір тут доречний? Можливо кращі варіанти?

9
 • Віддієслівні іменники на зразок вибирання, вертання виглядають невдалими.
  – Sassa NF
  Commented Feb 19, 2017 at 10:01
 • думаю тут гра слів, яку можна спробувати передати як де-ре-во
  – chizh
  Commented Feb 19, 2017 at 11:28
 • Префіксне дерево цілком вдало, для скорочення можливо просто дерево, коли з контексту зрозуміло, що мова про термін, або якщо він використовується не вперше в тексті. Уточнення: зрозумів, що ви про вибірку значення з дерева. Ну от вибірку значення, або вибірку можно використовувати. Або термін пошук.
  – Alex Sodin
  Commented Feb 19, 2017 at 11:36
 • А чому зупинятися на прево, якщо можна взяти власне ДРЕВО, тому що ПРЕфіксне деРЕВО - тільки замість пре- беремо дре-.
  – Artemix
  Commented Feb 19, 2017 at 11:41
 • 1
  Retrieval - це основна операція для пошуку та сортування на зібраному індексі, і якщо шукати в такій структурі слово дерево, то можна, але не обов'язково, почерзі натикнутися на вершини з ключами: де, потім ре, потім во. Хоча, так, спроба не дуже вдала
  – chizh
  Commented Feb 19, 2017 at 12:38

1 Answer 1

4

Історія походження trie:

Trie were first described by Rene de la Briandais in 1959. The term trie was coined two years later by Edward Fredkin, who pronounces it /ˈtriː/ (as "tree"), after the middle syllable of retrieval. However, other authors pronounce it /ˈtraɪ/ (as "try"), in an attempt to distinguish it verbally from "tree".

Trie вперше описав Рене де ла Briandais в 1959 році. Термін trie був запропонований два роки по тому Едвардом Фредкіном, який вимовляв його як /ˈтріː/ (від англ. tree - дерево) - від середнього складу слова retrival. Проте інші автори вимовляти його /трай/ (від англ. try - спроба або спробувати), щоб при усній вимові можна було його відрізнити від tree (дерево).

Як видно з цього опису, новий термін не спростив, а, навпаки, ускладнив роботу авторів, оскільки вимови trie та tree співпадали і їх потрібно було якось відрізняти.

Тепер розглянемо теоретичну можливість створення нових термінів для різних деревовидних структур даних.

Є велика кількість дерев, наприклад:

 • бінарне або двійкове дерево (binary tree);
 • повне (закінчене) двійкове дерево;
 • ідеальне двійкове дерево;
 • бінарне або двійкове дерево пошуку (binary search tree, BST);
 • червоно-чорне дерево (red-black tree, RB tree);
 • збалансоване дерево;
  • B-дерево (B-tree);
 • AVL-дерево;
 • префіксне дерево (trie або prefix tree);
 • суфіксне дерево (suffix tree, PAT tree, position tree);
 • та ін.

Якщо використовувати логіку оригінального терміну, то, очевидно, що такий підхід не підійде, оскільки автори терміну обіграли схожіть у вимові tree і trie, що не переноситься на українську мову.


Чисто теоретично, якщо використати запропонований вами підхід щодо словотворення на прикладі префіксне дерево - прево, то суфіксне дерево прийдеться назвати суфво, B-дерево - B-во, двійкове дерево пошуку - двідепош.

0

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.