0

Ось які назви шахматних фігур дає Вікіпедія:

Як бачимо, всі ці слова є в СУМі. Як виявилося ферзь - це запозичення з турецької (див. ст. 89), тура - з фарцузької (див. ст. 678).

Однак в ЕСУмі немає ніякої інформації про слово "пішак". То чи може це бути запозичення з російської? Чи це звичайне українське слово?

  • Чому? Все је – шукајте в словіі пішиј. Ось шче на додачу. – stegetsj Nov 9 '18 at 7:11
  • То виходить слово походить від назви земельної одиниці міри? – Анатолій Nov 9 '18 at 7:15
  • Ньі, від слова [тс.] — так само, сьебто піхотинець. – stegetsj Nov 9 '18 at 7:15
  • Тобто виходить, що все таки не запозичене слово? А ще, що схожі варіанти є і у інших слов'янських мовах. – Анатолій Nov 9 '18 at 11:26
  • Саме слово не запозичене, а спосіб вживу калькованиј, однак, јак видно, не обовјазково з московськојі. Тому бажано вточнити питанье. Також про всьак зазначу, шчо імена постатеј бувајуть ріжними, особливо в розмовному. Сьебто "ферзь" мо’ бути "королева", "слон" — "офіцер", "тура" — "ладдье", і дальі. – stegetsj Nov 9 '18 at 11:36

Your Answer

By clicking "Post Your Answer", you acknowledge that you have read our updated terms of service, privacy policy and cookie policy, and that your continued use of the website is subject to these policies.

Browse other questions tagged or ask your own question.