12

According to the dictionaries, they both denote perfective mood of the verbs:

поїсти vs. попоїсти,
походити vs. попоходити

…and so on.

Do these prefixes have equivalent function, or is there any difference?
If there is any, how do I choose which one to use?

1 Answer 1

11

As a matter of fact, there is a difference.

Verbs starting with a prefix "попо-" are called iterative verbs (denoting repeated action).

It's notable that perfective iterative verbs (попоходити, попоносити, попобити, попоплакати, попостогнати тощо) are distinctive for the Ukrainian language.

Так, ітеративні дієслова доконаного виду (попоходити, попоносити) властиві тільки українській мові, ітеративні дієслова недоконаного виду — російській (стилістично обмежені утворення типу хаживать, говаривать, нашивать) та чеській (chodivat, chodivavat) мовам, дистрибутивні дієслова доконаного виду з двома префіксами частіше або рідше вживаються у всіх слов'янських мовах, однак найбільшого поширення ці утворення набули в польській та українській мовах.

...

Оригінальним українським утворенням є багатократні (ітеративні) дієслова, що виражають значення виконуваної з напруженням і повторюваної дії. Цей [рід дієсловної дії] утворюється за допомогою префікса попо-, тобто редуплікованого префікса по- (попоходити, попотягати, поповодити і под.), напр.: «Як вигнала мене свекруха... що я попотужила» (Ганна Барвінок); «Ото попоходиш за плугом, попотягаєш чепіги, то й, зрозуміло, втома бере своє» (О. Ковінька); «Бідолаха попокланявся, задкуючи до фургона, просто не вірив, що його відпускають» (О. Гончар).

Source: Граматика української мови ДІЄСЛОВО 6. ГРАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ДІЄСЛОВА Категорія родів дії

Nonetheless, there is a small group of imperfective iterative verbs in Ukrainian, with suffixes -ва-, -а-: бувати (до бути), живати (до жити), знавати (до знати), пивати (до пити), чувати (до чути), видати (до видіти), їдати (до їсти), їжджати (до їздити)

Source: Wikipedia

It's notable, that prefex "попо-" may be added to the verbs echoing animals, birds, insects sounds, but those are mostly used in spoken language, rather informal, and are not included into dictionaries (собака поповив, кішка попонявкала, мухи поподзижчали тощо).

Слід зауважити, що префікс попо‐ може приєднуватися і до дієслів, що відтворюють звукові вияви тварин, птахів, комах тощо, але похідні від них префіксальні дієслова з ітеративним значенням вживаються переважно в усно‐розмовному мовленні, через що не подаються у словниках, пор. такі вживання: Собака поповив уночі; Кішка попонявкала під дверима; Ця курка попосокотала вранці; Жаби попоквакали перед дощем; Кіт попомурчав, лежачи біля теплої грубки; Корова попомукала в повітці; Мухи поподзижчали на шибках вікон.

Source: Видові особливості дієслів лексико-семантичної групи зі значенням звучання Чубань, Т.В. ; Левченко, Т.М.

Thus, if one describes non-repeated action then non-iterative (ordinary) verb should be used, with "по-" prefix (поїсти, попити, потужити, побити), and for repeated (recurrent) action iterative verb is preferrable, with "попо-" prefix (попоїсти, попопити, попотужити, попобити).

Hint: repeated action - repeated prefix.

6
 • Interesting, whether this use of попо- introduces some ambiguity - Повитуха поповила уночі, although it must be rare, and context-dependent.
  – Sassa NF
  Commented Feb 19, 2017 at 0:52
 • @SassaNF as a matter of fact it's only at the fist sight. Upon more thorough analysis it becomes clear that there is no ambiguity. Повитуха поповила means повитуха попоплакала/попотужила (from вити - to cry). Iterative from повити - to swaddle should be попоповила then, shouldn't it? And the main aim to use iterative form - is to show repeated action while it seems hardly possible that a doula might swaddle more than one or two babies during one night) Commented Feb 19, 2017 at 8:19
 • 1
  @SassaNF it's an interesing case indeed. Though I agree it may rarely occur. And by the way, imho, non-iterative perfective from "повила" should be "повила" itself (unlike повивала for imperfective) or "сповила" which is even better as to my ear. Commented Feb 19, 2017 at 9:17
 • 1
  Agreed, сповила sounds way better. Maybe поповила doesn't even exist as a normative word.
  – Sassa NF
  Commented Feb 19, 2017 at 9:48
 • 1
  Т. Г.Шевченко "Сон" "...На сина глянула, взяла, Його тихенько сповила Та, щоб дожать до ланового, Ще копу дожинать пішла." Commented Feb 19, 2017 at 16:07

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.