1

Існує слово війя, котре, на відміну змосковчених майя, фойє і подібних, питоме і, схоже, далебі подовження.

Як воно відбулося? Як і де можливе подібне подовження й? Особливо цїкаво й те, що більшість джерел взагалі не вказують на можливе подовження й, як з иншими звуками в словах життя, суддя, подовження і подальші.

  • 1
    У вікіпедії: "Назви інших елементів упряжі також можуть мати дуже давнє походження: так, від пра-і.е. ei-/-oi («дишель», «жердина для запрягу») через прасл. *oie походить укр. війя[4]" з посиланням на "Етимологічний словник української мови : у 7 т. : т. 1 : А — Г / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР ; укл.: Р. В. Болдирєв та ін ; редкол.: О. С. Мельничук (гол. ред.) та ін. — К. : Наукова думка, 1982. — 632 с." – Artemix Sep 10 '18 at 7:07
  • 1
    Ну, фактично тут не відбувалось подовження, адже й не має потреби асимілювати й уподібнюватись самому собі. Тобто, це звичайний збіг однакових приголосних на межі корінь/суфікс, яке виникло після занепаду ь: войьйе > віййа. – Paul Gor Sep 10 '18 at 19:01

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Browse other questions tagged or ask your own question.