8

У словнику української мови:

  • Поліцейський - Який працює в поліції (у 1 знач.).

  • ПОЛІЦА́Й, я, чол. У дореволюційній Росії та в деяких капіталістичних країнах — особа, що служить у поліції, нижчий чин поліції.

  • ПОЛІЦІА́НТ, ПОЛІЦІЯ́НТ, а, чол., розм. Те саме, що поліцай

Тобто в сучасній мові, коли говоримо про Україну, потрібно вживати лише термін "поліцейський"? Слова поліцай, поліціант, поліціянт стосуються лише дореволюційної Росії та деяких капіталістичніх країн?

2

2 Answers 2

7

Відповідь на це питання знаходимо у відео-уроці О. Авраменка. На думку мовознавця, поліцейський краще не вживати, оскільки мовознавці вважають, що -ей є притаманною частиною не в українській мові, а в російській. Краще вживати поліціянт. Однак, саме поліцейський знаходимо у всіх словниках, тому нормативно вживати поліцейський у діловому мовленні, а в розмовному поліціянт. Можливо з часом поліціянт витіснить поліцейського. Щодо поліцая, то цей термін є нормативним і виступає синонімом до слова поліцейський (Словник синонімів):

ПОЛІЦА́Й (особа, що служить у поліції, перев. нижчий чин), ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ, ФАРАО́Нзаст., зневажл.,ПОЛІЦІА́НТ[ПОЛІЦІЯ́НТ]заст., розм.;ПОЛІСМЕ́Н.

Однак, цей термін не вібрав в себе семантику поняття сучасного представника поліції і не є поширеним. Тому, найкраще вживати слово поліцейський у діловій мові.

2

Знайшов ще пояснення від мовознавця Катерини Городенської:

... прикметник поліцейський утворений не за українським, а російським зразком, бо в ньому перед суфіксом -ськ- використано структурну прокладку -ей, пор. російські милицейский, полицейский, армейский та ін. В українській літературній мові від іменників на -ія прикметники утворюють переважно за допомогою суфіксів -н- (пор.: Біблія – біблійний, коаліція – коаліційний) або -ськ- (армія – армійський). Від слова поліція органічним для української мови є прикметник поліційний, який подають перекладні російсько-українські словники (щоправда, на другому місці, після прикметника поліцейський) і який був уживаний, пор.:Там його [Кониського] держали під поліційним доглядом... (І. Франко); То не поліційний свисток, то свисток спортивний (Пігмаліон, перекл. О. Мокровольського); ...всі матеріали про УВО-ОУН з поліційних архівів колишньої польської та гітлерівсько-німецької держав... опинилися в руках большевиків (П. Мірчук. Нарис історії ОУН).

Так само потрібно замінити і поширену сьогодні не українську назву поліцейський, якою іменують особу, що працює в поліції. Зважаючи на помітне в мовній практиці намагання утворювати від іменників на -ія назви осіб за допомогою суфікса -янт (пор.: коаліція – коаліціянт, міліція – міліціянт та ін.), рекомендуємо для вжитку назву поліціянт, якою вже послуговуються автори деяких видань, пор.: Патрульні поліціянти допомогли оформити всі знайдені речі (Львівська газета, 6.10.2015); Бажання стати новими поліцянтами..висловило понад 30 000 українців, які подали заявки нак онкурс (ВВСУкраїна, 25.02.2015).

Отже, українською мовою органічніше вживати поліційний замість поліцейський та поліціянт замість поліцейський.

Як бачите, думки мовознавців ще досі різняться.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.