0

Відомо, що "гібрид" та всі слова утворені від нього - запозичені слова. На Словотворі я зустрів відповідник до слова "гібрид" - "покруч", яке насправді є в СУМі та, на мою думку, чудово замінює це слово.

Однак, як бути із словосполученням "гібридна війна", адже "покруч" означає: "Потомство, виведене від схрещування різних порід тварин, видів рослин", тобто, коли ми говоримо про зоологію чи ботаніку, то все гаразд, але чи буде доречно його вживати, коли ми говоримо про війну? І яке словосполучення ми отримаємо? Покручена війна?

3
 • Для гібрид, по-моєму, найкраще підходить заміна по́місь. Бо по́круч, на відміну від гібри́д, має здебільшого негативну конотацію.
  – Sasha
  Sep 4 '18 at 19:10
 • Як щодо змі́шана, комбіно́вана, різнобі́чна, різнове́кторна, різноли́ка, різнома́ста, різнопла́нова, різнорі́дна, різносторо́ння, різноти́пна, різнохара́ктерна, різношля́хова війна?
  – Sasha
  Sep 4 '18 at 19:21
 • 1
  В такому випадку, найкращим варіантом, напевно, буде "змішана війна" Sep 4 '18 at 19:39
1

Словник Павла Штепи:

гібрид — покруч, тума, суржик, (вона) суржанка, див. метис, ублюдок

гібридизація — суржа

гібридизувати — суржити, висуржувати, висурдити, повисуржувати, зісуржувати, зісурдити, позісуржувати, посуржувати, посурдити, усуржувати, усурдити, повсуржувати

І, як на мене, покручна війна цілком собі звучить. Дивіть не тільки першу цятку:

 1. перев. мн., перен., рідко. Відхилення в розвитку чого-небудь. Чудні слова [іншомовні] тільки пробуджували в його дитячій голові часом якісь незвичайно чудні покручі мислі... (Нечуй-Левицький, I, 1956, 174

Для доповнення: московсько-украӥньський словник

гибридный — гібридний, мішаний, покручний

Також зазначу, що саме слово hybrid теж стосується передусім біолоґії.

2
 • Але ж гібридна війна — це саме змішана війна (що ведеться різними шляхами одночасно, часто деякими з них напівприховано). Тому оце четверте значення («відхилення»), як і вся негативна конотація слова покруч, по-моєму, навпаки, заважає.
  – Sasha
  Sep 5 '18 at 11:10
 • 1
  @Sasha Тодьі бажано мати точне визначенньа, а то матимемо "неконвенційна війна" (unconventional warfare), "нерегулярна війна" (irregular warfare) чи "змішана війна" (compound warfare), або ж спонсоровані державою "гібридні війни" (State-Sponsored Hybrid).
  – stegetsj
  Sep 5 '18 at 11:17

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.