4

От є фразеологізм "не мати клепки в голові", що означає не мати розуму, бути дурнуватим. Про це читаємо навіть у СУМ-11.

Якщо ж прочитати саме значення слова "клепка", бачимо:

КЛЕ́ПКА, и, жін. Кожна з опуклих дощечок, з яких складається бочка, діжка й т. ін. Ой у полі озеречко, Там плавало відеречко, Соснові клепки, а дубове денце (Народна лірика, 1956, 261).

Отож цікавить, яким чином народ провів аналогію дощечка = розум, звідки було утворено фразеологізм "не мати клепки в голові"?

1 Answer 1

5

Багато фразеологізмів мають глибоке коріння у давньому побуті. Фразеологізм «не мати клепки в голові» походить з бондарської термінології. Слово клепка увійшло до численної сім'ї стійких висловів для характеристики розумових здібностей людини: без третьої (сьомої, дванадцятої) клепки (клепок), без клепки в голові, без клепки в тім'ї, не вистачає (бракує) однієї (третьої, десятої) клепки в голові, розсохлися клепки (в кого), позбутися клепки, вставити клепки (клепку) (кому).

Цікаве тлумачення знаходимо у статті Подвійна актуалізація фразеологізмів

У контексті з поезії В.Кравчука Кричала Бочка без упину:/ Захочу – море я поглину./ Для неї моря було мало,/ У бочки клепки бракувало актуалізаторами фразеологізму «бракує клепки», зі значенням ‘хто-небудь розумово обмежений, ненормальний’ є сполучення лексем «захочу – море переплину», «для неї моря було мало», що свідчать про безглузді прагнення Бочки. Актуалізатором етимона ФО є лексема «бочка». Ця лексема – гіперонім до компонента етимона ФО «клепка». У бочки дійсно може бракувати клепки, це її деталь, таким чином словосполучення «клепки бракувало» сприймається у буквальному значенні. Водночас вираз «у бочки клепки бракувало» є своєрідною згорнутою експлікацією образної основи фразеологізму «бракує клепки», адже він є натяком на вихідне образне уявлення, ситуацію, що стала базою виникнення фразеологізму.

Отже, можна зробити висновок, що бочка складається з дощечок, а коли якоїсь бракує, то бочка неповноцінна. Так само, коли людина розумово обмежена, то її чогось бракує, тому виникло таке порівняння. Детальнішої етимології в Етимологічному словнику немає.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.