2

В рекламі ФАВОРИТ СПОРТ запитують - "Споримо?" Мені здавалося "споримо" - російське слово, проте в СУМ-11 присутнє визначення

СПОРИТИ 1. розм. Те саме, що сперечатися. 2. перен. Змагатися, не поступатися у чому-небудь.

У визначені присутня позначка розм., тобто слово краще не вживати в діловому письмі. Цікавить чи не запозичене "спорити/споримо" з російської?

0

1 Answer 1

1

Етимологічний словник у словниковій статті із словом спорити відсилає нас до перти 3: enter image description here enter image description here

Отже, воно питоме (походить ще з праслов'янського *pertі, *pьrǫ і присутнє в багатьох інших слов'янських мовах)

2
 • 2
  будь ласка, зробіть знятки екрану так, щоб було бачити, що пише по боках.
  – P. Vowk
  Commented Jul 19, 2018 at 11:52
 • Врахувала зауваження
  – Iva_ukr
  Commented Jul 19, 2018 at 16:44

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.