4

З книги "Поетика Тараса Шевченка" Бовсунівської Тетяни:

Жанрова група поезій світової традиції віршування у Т. Шевченка має виразне рецептивне забарвлення, яке він зовсім не намагається приховати. Насамперед серед жанрів цієї групи треба назвати поему: ліро-епічну (“Катерина”), епічну (“Гайдамаки”), ірої-комічну (“Сон”) та сатиричну (“Кавказ”).

Що таке "ірої"? Знаходжу всюди лише у поєднанні зі словом "комічна". Окремого пояснення слова ніде не бачу. Де таке шукати взагалі?

1 Answer 1

5

Слово "ірої-комічна" походить від давньогрецького iritos - героїчний та komikos — комічний. Цей жанр вперше виникнув у Стародавній Греції ("Батрахоміомахія" (“Війна мишей та жаб”), а тому у нашій мові залишилася назва цього жанру, хоч і трохи змінена (так само як і "іронія", "драма", тощо). Не дивно, що ви більше ніде не можете знайти окреме слово "ірої" (воно не українське, і ніде окрім драматургії не вживається).

1
  • 2
    Додам, що іноді пишуть «іроїкомічна» (без дефіса).
    – Sasha
    Commented Jul 2, 2018 at 11:55

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.