3

Знаю, що правильно використовувати слово клЕйонка, про це пише і СУМ-20. однак на багатьох сайтах пишуть саме клІйонка. Наприклад, тут, тут, тут та ін.

Спершу подумала, що, можливо, через вплив російської, однак - ні, там пишуть через Е: клеенка.

Тому цікавить, звідки ж взялося у нас слово клІйонка?

1
  • 2
    Ось російська транскрипція цього слова: кл'иеjо́нкʌ. Там йде пониження ненаголошеного голосного звуку "є" до "і", тож ви все правильно подумали, що клІйонка - від російського слова.
    – P. Vowk
    Commented Jun 11, 2018 at 11:46

1 Answer 1

3

В Етимологічному словнику знаходимо:

Клейонка, клейончастий; − запозичення з російської мови; р. клеёнка (з 1771 р.) «клейонка» є похідним від клеить «клеїти» ( при сучасному дедалі поширенішому наголосі кле´ить); п. klejonka «бутівка; клеєна фанера; (мн. klejonki) спортивні лижі; штучна шкіра; (перен.) погана компіляція» є, мабуть, незалежним утворенням. Шанский ЭСРЯ ІІ 8, 149.− Див. ще клей.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.