1

Чи можна назвати твір текстом, а текст твором? Наприклад, замовляння від вроків (фольклор) буде текстом чи твором? Геть заплуталася у відмінностях термінів.

У Вікіпедії читаємо:

твір - багатофункціональне поняття: 1) загальний термін для позначення результату інтелектуальної (аналітико-синтетичної чи еврістичної) діяльності людини (творчої діяльності); 2) позначення того, що зроблене (створене) ким-небудь і реально існує (має форму): виріб (витвір, творіння, утвір), опус тощо; 3) результат інтелектуальної, аналітико-синтетичної чи еврістичної діяльності окремої людини чи групи людей, поданий у формі, що дає змогу його поширення, отримання, зберігання, обробки, відтворення для використання різними засобами, методами, способами, технологіями.

текст - це витвір мовленнєвого процесу, [...] який складається із заголовка і ряду особливих одиниць (надфразових єдностей), об'єднаних різними типами лексичного, граматичного, логічного, стилістичного зв'язку, і має певну цілеспрямованість і прагматичну визначеність.

1 Answer 1

1

Твір і текст це не одне й те саме.

Твір і текст (літературознавча позиція):

Текст і твір - це не одне й те ж. Твір - це продукт мовної діяльності людини, найчастіше закріплений у тексті. Текст - це лише графічно-знакова фіксація твору.

Щодо фольклору, то загальне значення цих термінів наступне.

(Иванова Т. Г. (Ленинград). Специфика фольклористической текстологии):

Произведение как таковое существует в коллективной памяти носителей фольклора. Текст же произведения каждым из сказителей при каждом отдельном акте исполнения воссоздается (не создается!) заново. Не зафиксированный с помощью каких-либо технических средств (карандаш и бумага, магнитофон, грампластинка и т. д.) фольклорный текст, отзвучав, исчезает, перестает существовать.

Тобто ця дослідниця вважає, щоб можна було сказати про текст, зразок фольклору має бути зафіксованим за допомогою технічних засобів.

Азбелев С.П.( Основные понятия текстологии в применении к фольклорному материалу) вважає, що існує 2 поняття:

текст усний –це текст такий який він існує в реальному житті фольклору, який зберігається в пам'яті людей [переклад наш] і фольклорний текст- текст зафіксований технічними записами, тобто фольклорний запис.

О. Бріцина ( Дискусійні аспекти визначення поняття "текст" у фольклористиці. Власне текстологічне застосування терміна. Основні текстологічні категорії) приймає думку Азбелєва С.:

«У процесі документування, що здійснюється фольклористами, усний текст відтворюється власне текстом (текстом запису)».

Отже, твір – це те, що живе в пам’яті людей, ( абстрактне поняття); текст – це певний зразок у процесі виконання, або (і) зафіксований за допомогою технічних засобів . Якщо говорити про замовляння, які побутують в українському фольклорі і «живуть» в пам’яті людей – то замовляння є творами, якщо ж Ви бачите замовляння на папері, чуєте на аудіозаписах, відеозаписах, або просто «наживо», то замовляння є текстами.

П.С. Відповідь побудована на положеннях більшості російських дослідників, але, на жаль, українська текстологія почала розвиватися набагато пізніше, ніж російська і багато в чому опирається на здобутки російських колег.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.