1

Як правильно написати по батькові "Георгівна" чи "Георгіївна", адже в інтернеті я знаходив можливі як перший (1,2) так і другий варіанти (1,2). Однак, якщо ввести в гуглі слово "Георгівна", то він видасть запит "Можливо ви мали на увазі "Георгіївна", а також інформація на цьому сайті підтверджує, що має бути "Георгіївна".

Отож, як має бути правильно, адже варіант "Георгівна" поширений в Інтернеті (зустрічається наівть на офіційному сайті Чернівецького національного університету, на якому усе б мало відповідати нормам української мови), однак все ж таки більше фактів вказують на те, що має бути "Георгіївна".

2

УМІФ НАНУ має лиш Георгіївна.

Довідом є і чинний правопис:

Правопис суфіксів → Іменникові суфікси → § 22

-ОВИЧ, -ІВН(А) [-ЇВН(А)]

При творенні жіночих імен по батькові вживається суфікс -івн(а), від імен на -ївн(а): Борисівна, Василівна; Гордіївна, Сергіївна, Юріївна.

Від таких імен, як Григорій, Ілля, Кузьма, Лука, Микола, Сава, Хома, Яків, відповідні імена по батькові будуть: Григорович, Григорівна; Ілліч, Іллівна; КузьмичКузьмович), Кузьмівна; Лукич, Луківна; МиколайовичМиколович), МиколаївнаМиколівна); СавичСавович), Савівна; ХомичХомович), Хомівна; Якович, Яківна.

Очевидно, що основою є Георгій, котре закінчується на й, отже тут теж Георгіївна. Цікаво, що в прикладах наводиться утворення від подібної основи: Григорівна, без льоґічного і теж затвердженого Григоріївна. Однак, схоже, приклади є винятками [1][2].


Розсуд правопису і не відповідь. Слушне зауваження пана kreiri:

Григорівна може бути від Григір, а не Григорій.

Оскільки словником цїлком затверджені льоґічні для Григорія: Григорійович і згадане Григоріївна. А льогічне імʼя для Григорович і згадане Григорівна теж затверджене: Григір. Чергування голосних і—о допустимо для імен:

Примітка. При творенні імен по батькові в основах імен відбувається чергування і з о: Антін — Антонович, Антонівна; Федір — Федорович, Федорівна.

Отже так має працювати. Але правопис і мовні джерела чомусь такого не припускають і твердять своє. Тут вже можемо помітити ще хибу словника УМІФ НАНУ: Георгівна, як і Георгович, котрих словник не має, цїлком можуть існувати при іменї Георг, котрого словник вже включає.

| improve this answer | |
  • 1
    "Григорівна" може бути від "Григір", а не "Григорій". – Kreiri Jun 1 '18 at 9:47
  • Я думаю, що «Правопис» стверджує «Григорій → Григорович/Григорівна» тому, що не вважає Григорій і Григір різними іменами. Вважати щось різними іменами чи варіантами одного імені — то доволі суб'єктивна річ, що може змінюватися з часом (Єгор раніше було формою від Георгій, а Олесь досі часто вживають як форму від Олексій/Олександр). Причин остаточно виділяти Григорій і Григір як два різні імені я справді поки що не бачу (брати-письменники — радше виняток; чого немає, то це потоку сучасних людей, що казали б «ні, не називай мене Григорій, я Григір», «ні, не називай мене Григір, я Григорій»). – Sasha Jun 1 '18 at 14:03
  • Батька Тараса Шевченка, здається, звали іменем Григорій (принаймні, у метричній книзі російською). – Sasha Jun 1 '18 at 14:07

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.