1

Чому кажуть “завдяки ним” замість “завдяки їм”? Є які-небудь історичні підстави для цього?

1 Answer 1

2

Це явище пов'язане з історичним розвитком займенника як частини мови. Вказівні за походженням займенники онь, она, они ще в спільнослов‘янській мові стали виконувати роль особового займенника третьої особи (Історична граматика).
Під час розвитку мови, при видмінюванні займенника они з'явився протетичний н, який згодом то зникав, то залишався.(ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ЗАЙМЕННИКА ЯК ЧАСТИНИ МОВИ Галій Л. Г.)

Ї з'явилося набагато пізніше у нашій мові, так і відповідно їм. В деяких діалектах української мови залишилися впливи староукраїнської, як наслідок цього - бачимо вживання ним у названих конструкціях.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.