1

При написані доповіді для захисту дипломної роботи виникло питання, як краще сказати "Шановні головуючий/голова, члени державної екзаменаційної комісії, науковий керівник та присутні, до Вашої уваги пропонується захист дипломної роботи на тему ..."

СУМ-20

ГОЛОВУЮЧИЙ Той, хто головує на зборах, засіданні й т. ін.

ГОЛОВА 3. ч. і ж. Особа, яка веде збори, засідання і т. ін.

Чи має значення, яке використати слово? Яке слово стилістично правильніше використовувати?

1 Answer 1

2

Вживання дієприкметників активного стану з -уч-, -юч- не рекомендовано нормами сучасної української мови.

Замініть головуючий на варіант: голова, або перебудуйте речення, використавши дієслово головувати.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО
Головуючий і секретар зборів вважаються обраними, якщо за кожного з них проголосувала більшість суддів.

РЕКОМЕНДОВАНО Голова і секретар зборів вважаються обраними, якщо за кожного з них проголосувала більшість суддів.

джерело

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.