Синоніми до слова "батько" із словника синонімів

БА́ТЬКО (чоловік стосовно своїх дітей), ТА́ТО розм., БА́ТЯ розм. рідко, ОТЕ́ЦЬ уроч., діал., НЯ́НЬО діал., НЯ́НЬО діал., НЯ́НЬКО діал.; ПАНОТЕ́ЦЬ заст. (з повагою)

батько

Яке походження має слово "отець". Мені здається, що воно скальковане з російської "отец" в значені "священик".

up vote 2 down vote accepted

Згідно до Етимологічного словника української мови (том 4, 232 сторінка) та статті на Вікіпедії слово "отець" походить від праслов'янського "otьcь", що є ранішою формою "otьkъ", яка утворена від "otъ" (батько). Зміна суфікса -ьkъ на -ьcь пояснюється дією третьої палаталізації. Праслов'янське "otъ" виводять від праіндоєвропейського "átta".

І так ви праві, російське слово "отец" має спільні корені із українським "отець" (див. етимологію слова "отец").

Але все ж наше "отець" не буде калькою з російської, вони просто походять від одного і того ж праслов'янського слова.

Your Answer

By clicking "Post Your Answer", you acknowledge that you have read our updated terms of service, privacy policy and cookie policy, and that your continued use of the website is subject to these policies.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.