1

Зацікавив склад прикметника колишній. Корінь коли, суфікс -н-, закінчення -ій. А що то за ш всередині? За класифікацією суфіксів, наведеною у монографії В.О.Горпинича,

Мутаційні — це такі суфікси, які змінюють лексичне значення твірного слова незалежно від його частиномовної належності: -тель (виховувати — вихователь), -ниц-я (телята — телятниця).

Транспозиційні — це такі суфікси, які змінюють частиномовну приналежність твірного слова при збереженні його основного лексичного значення: -ість (ніжний — ніжність), -изн-а (голубий — голубизна), -анн-я (малювати — малювання), -к-a (обмотати — обмотка).

Модифікаційні — це такі суфікси, які не змінюють ні частиномовної належності, ні лексичного значення твірного слова, а вносять у нього якісно-кількісний або емоційно-оціночний відтінок: -ець (двигун — двигунець), -к-a (ягода — ягідка), -як (вишня — вишняк). В українській мові один і той самий суфікс може виконувати не одну, а кілька функцій: -к-а — мутац. ватяний — ватянка, транспоз. підтримати — підтримка, модиф. п’яниця — п'яничка; -ик — мутац. взуття — взуттьовик, модиф. кінь — коник.

Але цей -ш- у слові колишній не виконує жодну із окреслених функцій. То навіщо він у цьому слові і звідки взявся?

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Browse other questions tagged or ask your own question.